Školné

Informace o školném naleznete v souboru Vnitřní předpis školné 2020, 2021

Vnitřní předpis 2021/2022 ke stažení ZDE

 

60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace
 
Vnitřní předpis o částečné úplatě neinvestičních nákladů MŠ zřizované obcí
I.
s t a n o v u j e  od 1. září 2021 do 31. srpna 2022
v částce:
·                            833,--Kč měsíčněpro pravidelnou docházku
·                            555,-- Kč měsíčněpro děti, jimž je docházka do mateřské školy omezena, výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro pravidelnou docházku za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.
 
·                  Při omezení docházky dítěte do mateřské školy (nemoc, nepravidelná docházka, omezená docházka, nepřítomnost v MŠ z jiných důvodů) zůstává výše úplaty zachována a nevrací se.
II.
Podmínky úplaty-povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku
Od 1.9.2017 podle 123 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů platí, že vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 
Pokud bude dítěti v dalším školním roce udělen odklad školní docházky, bude se v mateřské škole vzdělávat bezúplatně i druhý rok.
Výše uvedené se týká dětí: 
·         Narozených 1.9.2015 až 31.8.2016
·         S odkladem školní docházky narozených 1.9.2014 až 31.8.2015
III.
Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je od úplaty osvobozen:
a)    b)    c)    d)       
·         ·          IV.
        
          Základní postup při vymáhání pohledávek
V.
Úplata v době hlavních prázdnin
V době přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu se úplata nehradí.
Pokud mateřská škola bude v těchto měsících provoz zajišťovat a zákonný zástupce nepožádá o zajištění prázdninového provozu pro své dítě, úplatu za předškolní vzdělávání nehradí. V případě docházky dítěte v době hlavních prázdnin (červenec, srpen) je rodič povinen uhradit úplatu v hotovosti v mateřské škole a řídit se podle Vnitřního předpisu k zabezpečení prázdninového provozu.
Výpočet výše úplaty za předškolní vzdělávání (červenec, srpen) bude stanoven takto:
Měsíční školné XX Kč / počet pracovních dní X počet pracovních dní provozu.
VI.
Úplata v době epidemiologických opatření
Ředitelka mateřské školy aktuálně v období uplatňování epidemiologických opatření, stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení - přerušení provozu a to je-li délka přerušení provozu více než 5 pracovních dnů.
VII.
Podmínky a formy, splatnost 
Úplata za kalendářní měsíc je splatná max. do 15. dnepříslušného kalendářního měsíce na účet mateřské školy číslo: 58434311/ 0100 formou :
·                 
  
  Upomínka
    pokud je pohledávka 10 dní po splatnosti je telefonicky urgována
   pokud je pohledávka 15 dní po splatnosti je zasílána 1. upomínka
    pokud je pohledávka 30 dní po splatnosti je zaslána 2. upomínka
 
 Po zaslání 2. upomínky se pohledávka stává nevymahatelnou.
 
  Pohledávka nebude vymáhána soudní cestou, neboť náklady na vymáhání
 pohledávky soudní cestouby přesáhly výtěžek z dané pohledávky (podle  
 Zákona o soudních poplatcích, v aktuálním znění, činí 1.000,00Kč).
 Účetní jednotka považuje tyto nevymahatelné pohledávky po uplynutí doby 3
 roky za nedobytné.
 
 Jestliže je právo přiznáno rozhodnutím soudu a povinnost v tomto rozhodnutí
 v stanoveném termínu není splněna, bude prostřednictvím smluvního advokáta
 podán návrh na nařízení exekuce k vybranému soudnímu exekutorovi.
 
Seznam nedobytných pohledávek (kde je uvedeno jméno dlužníka, dlužná částka a doba po splatnost) je zaslán zřizovateli k odsouhlasení, aby účetní jednotka mohla vyřadit z účetní evidence.
Po souhlasu zřizovatele jsou pohledávky vyřazeny z účetnictví.
 
 Kontrola                                                                                                                                                                                                                             
          Kontrolu dodržování tohoto Vnitřního předpisu provádí ředitel účetní jednotky
          nebo jím pověřený pracovníci kontroly.      
 
 Účinnost
           Příloha č. 1- předpis k vymáhání pohledávek nabývá účinnost dnem 1. září 2016
 
          V Plzni dne 30. srpna 2016
 
 
           Zpracovala: Natália Hvozdovská – ředitelka 60. mateřské školy Plzeň,
                                                Manětínská 37, příspěvkové organizace
 
 
vytisknout stránku
2022 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP