Znovuotevření MŠ 25.5.2020

 

Dodatek č.1 k „Provoznímu řádu 60. mateřské školy Plzeň, Manětínská 37, příspěvkové organizace“
Dítě může do mateřské školky nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:
Provoz mateřské školy bude zahájen od 25. května 2020
s provozní dobou od 6:00h do 16:00h.
Upozornění
Beru na vědomí, že podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.
Dítě bude přijato do MŠ pouze bez zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou  
1.      Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2.      Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3.      Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4.      Porucha imunitního systému, např.
a.      při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b.      při protinádorové léčbě,
c.       po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5.      Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6.      Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7.      Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza.)
8.      Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení (samostatná příloha, najdete na web. stránkách) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.
 Příchod do mateřské školky:
·         Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou (dále doprovod).
·         Doprovod i dítě je na cestě do školky povinno mít roušku/ústenku.
·         Při vstupu do MŠ bude dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud dítě při příchodu do MŠ vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, nebude mu vstup do MŠ umožněn. 
·         Se souhlasem zákonného zástupce dítěte mohou být děti předány při vstupu do budovy zaměstnanci MŠ (pověřenému ředitelkou školy), který zajistí bezpečný přechod do třídy.
·         Ostatní zákonní zástupci mají povinnost při vstupu do objektu použit dezinfekci.
·         V prostoru šaten, je -li povolen doprovodu vstup, musí být omezen na co možno nejkratší dobu. V šatně se mohou vyskytovat naráz maximálně 2 děti s doprovodem. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce.
 
Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou. Rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
V prostorách mateřské školy
·         Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho zdraví, může být rouška.
·         Děti musí mít vždy připravené jiné oblečení do třídy a jiné oblečení určené na pobyt venku. Vše musí být zabalené v igelitových sáčcích a každý den odneseno domů.
·         Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka.
·         Ze strany vedení mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné, stráví děti větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ. Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady a hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí mohou intervalově střídat nebo si určit prostor pro jednotlivé skupiny.
·         Výchovně pedagogická činnost nebude probíhat v běžném režimu. Pedagogické pracovníce se budou snažit dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi dětmi a dodržovat všechna hygienická nařízení.
·         Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí - při přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.
·         Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.
·         Zákonný zástupce je povinenv době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření dodržovat zákaz vnášet osobní hračky (dítě si nesmí přinášet jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod.). Zákonný zástupce bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít.   
·         Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v těsnícím obalu (podepsaný igelitový sáček nebo těsnící taška apod.).
·         Každé dítě bude mít také samostatný podepsaný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do školky přišlo. A současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.   
 
Hygienická specifika
·         Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.  
·         Rozhodnutím vedení mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.
·         Pokud se u dítěte začnou v průběhu dne projevovat příznaky COVID-19  je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
·         Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
·         Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
 
Provozní informace
·         Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik).
·         Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.) 
·         Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící dětem.
·         Při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou, ochranným štítem a jednorázovými rukavicemi. Děti budou sedět v bezpečné vzdálenosti od sebe.
·         Současně pedagogický zaměstnanec při manipulaci s dětskou rouškou u dítěte nebo jiné dopomoci dítěti využije jednorázových rukavic.
·         Všichni zaměstnanci při styku s dítětem musí mít tyto ochranné prostředky (např. při převzetí dítěte, výdeji stravy, při pobytu venku apod.) Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu.
·         Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní, žehlení dek a polštářů. Ložní prádlo si rodiče pravidelně perou sami. Ložní prádlo bude skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat pouze v roušce a rukavicích.
 
V Plzni dne: 7.5 2020            zpracovala Natália Hvozdovská, ředitelka 60. mateřské školy Plzeň,  Manětínská 37, příspěvkové organizace
vytisknout stránku
2020 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP