Výroční zpráva

 

Výroční zpráva
o činnosti povinného subjektu
60. mateřské školy Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace
v oblasti poskytování informací
za období roku 2017
 
Výroční zprávu předkládá 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2018:
 
1.      Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
2.      Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3.     Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
4.     Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
5.      Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
6.      Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou žádné další informace
 
 
                                                                                                                                                    Natalia Hvozdovská
                                                                ředitelka 60. mateřské školy Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace
V Plzni dne 29.1.2018
 
                                                                                                                      
vytisknout stránku
2024 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP