Vnitřní předpis k zabezpečení prázdninového provozu

 

60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace
 
Vnitřní předpis k zabezpečení prázdninového provozu                              
Tento Vnitřní předpis se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Po dohodě se zřizovatelem a na základě Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 109 ze dne 6.5.2020 _ zajišťuje 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace prázdninový provoz pro školní rok 2019/2020 takto: V červenci ve dnech od 1.7. do 31.7.2020, vyjma státního svátku 6.7. 2020 (tj. 22 pracovních dní) a v srpnu ve dnech od 17.8. do 31.8.2020 (tj. 11 pracovních dní).
Ve dnech od 3.8.2020 do 14.8.2020 (tj. 10 pracovních dní) mateřská škola nebude provoz zajišťovat.
60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace (dále jen 60. MŠ) přednostně zajišťuje prázdninový provoz zejména pro děti zákonných zástupců z příslušného spádového obvodu, tedy ze školského obvodu Plzeň 1, kteří nemají možnost čerpat dovolenou ani zajistit jinou adekvátní náhradní péči pro své dítě v měsíci červenci a srpnu 2020.
 
dodržovat podmínky přijetí k prázdninovému provozu;
§ dodržovat platný „Školní řád“ a provozní řád školní zahrady 60. MŠ (dále jen MŠ);
§ respektovat provozní dobu prázdninového provozu od 6:00 – do 16:00 hodin;
 
Organizace provozu:
          provoz v červenci a srpnu bude probíhat na pavilonu „A“ a „B“;
          třídy, ve kterých provoz bude probíhat, budou označené popisnou cedulkou na vstupních dveřích obou pavilonu;  
 
Podmínky k přijetí:
       úhrada platby za PV (předškolní vzdělávání)    
§ výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) v červenci:771,00-Kč 
§ výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) v srpnu: 404,00-Kč
       úhrada platby za stravování:    
§ zálohy na stravném v červenci a srpnu budou ve výši: 500,00Kč 
3.    platba v hotovosti
§ platbu za PV (školné) a zálohy na stravném uhradí zákonní zástupci v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny (tj. HP-hospodářský pavilon 60. MŠ – dále jen MŠ) v daném termínu:  
o   v pondělí - 15.6.2020 nebo v úterý 16.6.2020 dopoledne v čase od 7:30h do 8:30h a odpoledne od 14:00h do 16:30h                              
§ případný přeplatek na stravném bude vrácen zákonnému zástupci na jeho bankovní účet nejpozději k 30. září 2020;
§ v případě, že dítě do mateřské školy nenastoupí vůbec, úplata se nevrací
Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání:
§ V případě, že zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, dávky pěstounské péče, nebo pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, nebo rodiči náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, bude nejpozději při nástupu dítěte do prázdninové mateřské školy kontaktovat ředitelku této školy.
§ Děti v posledním ročníku docházky v MŠ-před zahájením povinné školní docházky do ZŠ-ve školním roce 2019/2020.
§ Děti s odkladem povinné školní docházky MŠ ve školním roce 2019/2020.
 
Seznamu dětí bude zveřejněn pod registračním číslem dítěte
od 8.6.2020 do 30.6.2020 na veřejně přístupném místě v mateřské škole (v šatnách dětí).
§ Tento vnitřní předpis k zabezpečení prázdninového provozu nabývá účinnosti dne 1.7.2020 a je závazný pro všechny zákonné zástupce, kteří žádají o umístění dítěte do 60. MŠ k prázdninovému provozu v měsíci červenci a srpnu 2020.
 

 
Zpracovala:
 
V Plzni dne: 11. května 2020
 
 
 
 
 
Natálie Hvozdovská – ředitelka 60. mateřské školy Plzeň, Manětínská 37, příspěvkové organizace

 
vytisknout stránku
2020 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP