Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

 NÁZEV ŠVP: Rok je dlouhý provázek, plný her a otázek

MOTIVAČNÍ NÁZEV: ,, Děti, které se ptají PROČ, jsou ty, které změní svět.´´       

                                                                                                               (Neal Thompson)

PLATNOST DOKUMENTU: od: 1.9. 2022 do 31.8.2025 

 

 ČÍSLO JEDNACÍ: MŠ/377/2022 

 

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  8. 2022 

 

DATUM PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM: 31.8.2022

 

 

 Podmínky vzdělávání 

 

                                     Věcné podmínky

  • Mateřská škola má dostatečně velké a vzdušné prostory, které se postupně dovybavují, modernizují. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním potřebám dítěte. 
  • Nábytek, tělocvičné nářadí, umývárna, toalety, ložnice dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Vše je dle legislativy kontrolováno a obměňováno. 
  • Hračky, pomůcky, náčiní na polytechnickou výchovu a ostatní didaktické materiály plně využíváme a jsou přizpůsobeny potřebám a počtu dětí. Vybavení hračkami a didaktickými pomůckami vychází z finančních možností školky. 
  • Ve třídách mají děti volný přístup ke všemu vybavení. Třídy jsou postupně dovybavovány hračkami a pomůckami pro děti všech věkových skupin. Vše je umístěno tak, aby si děti mohly volit aktivity dle svého zájmu bez omezení. 
  • Děti se podílejí na výzdobě interiéru budovy svými výkresy a výrobky. 
  • Mateřská škola má velkou zahradu s dětskými herními prvky, hřištěm pro pohybové a míčové hry. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby podněcovaly děti ke spontánním hrám, a rozvíjely jejich dovednosti, hrubou, jemnou motoriku a obratnost. 
  ·         Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Učitelky před každou činností kontrolují herní prvky a prostor, aby se eliminovalo riziko úrazů a nebezpečí. 
   
  ·         V budoucnu plánuje MŠ rozsáhlou rekonstrukci zahrady (nové herní prvky, budování solárních sprch, zahradní domečky na hračky pro děti...) a rekonstrukci nových tříd (vylepšování herních koutků). I nadále budeme obnovovat a dovybavovat třídy novými herními a didaktickými pomůckami. Také budeme průběžně doplňovat pedagogickou knihovnu, kterou pedagogové využívají pro plánování vzdělávacích činností či pro samostudium k rozšíření profesních kompetencí nebo k řešení konkrétních problémů.  
   
   
   Životospráva
  • Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou strava. Snažíme se o pestrou skladbu jídelníčku, při přípravě pokrmů dodržujeme technologii přípravy. Děti mají celý den přístup k pití. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány doporučené intervaly. V jídelníčku uvádíme čísla alergenů. Nikdy nenutíme děti do jídla, snažíme se, aby jídlo děti lákalo svým vzhledem k ochutnání. Děti se spolupodílejí na přípravě ke stolování. Naším záměrem je, aby stolování nevnímaly jenom jako nutný příjem potravy, ale také jako společenský akt, který přináší i jiné hodnoty a naučily se tak pravidlům odpovídajícím v naší společnosti.  Zároveň chceme, aby se staly spoluúčastníky přípravy jídla – děti si mohou připravit některé pomazánky ve třídě, při svačině si volí a berou jídlo i nápoj samy, učitelka na požádání pomůže. Po dohodě s rodiči a na doporučení lékaře poskytujeme dětem dietní stravu. Naším záměrem je naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu.  
  •  Naše mateřská škola nabízí také dietní stravování pro děti, které mají ze zdravotního hlediska nařízenou dietu, upravený jídelníček. Dietní stravování dětí a zaměstnanců určuje Vyhláška 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel stravovacích služeb používá při poskytování dietního stravování receptury schválené:   
  a) nutričním terapeutem,  
  b) lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru  
  1. praktické lékařství pro děti a dorost,  
  2. dětské lékařství,  
  3. vnitřní lékařství,  
  4. všeobecné praktické lékařství,  
  5. endokrinologie a diabetologie, nebo  
  6. gastroenterologie, nebo  
  c) lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru  
  1. hygiena dětí a dorostu,  
  2. hygiena výživy a předmětů běžného užívání,  
  3. dětská endokrinologie a diabetologie, nebo  
  4. dětská gastroenterologie a hepatologie
  Pro poskytování dietního stravování je nutné doložit potvrzení od lékaře.  
  • Dbáme na to, aby byl pravidelně zajištěn denní rytmus a řád, který je však flexibilní vzhledem k plánovaným činnostem a potřebám dětí. Rodiče mohou přivádět po dohodě děti do školy i v průběhu dopoledne nebo si je naopak dříve vyzvedávat. 
  • Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, s ohledem na okamžitý stav počasí (mráz pod 10 stupňů, náledí, silný vítr, inverze apod.). Do denního programu jsou každý den začleněny tělovýchovné chvilky se zdravotními cviky. Naším záměrem je v rámci zdravého životního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku. 
  • U dětí respektujeme potřebu volného pohybu a prostředí je této potřebě přizpůsobeno. 
  • Délka odpoledního spánku, relaxace vychází z přirozených individuálních potřeb. Děti nejsou ke spánku nuceny. Po krátké relaxaci je dětem s nižší potřebou spánku nabízen klidný program, které umožňují jiným dětem dle své potřeby spát. 
  • Učitelé jsou vhodným vzorem při dodržování zásad zdravého životního stylu. 
  • Nadále plánujeme zapojování do těchto projektů: Lví očko, Zoubky, Nadace sportující mládeže P1, Zdraví dětem... 
  Psychosociální podmínky 
  • Záleží nám na tom, aby se u nás děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Podporujeme kamarádskou a přívětivou atmosféru pro všechny děti i rodiče. 
  • Nově příchozí děti mají dostatek času na adaptaci ve třídě. Snažíme se do adaptace zapojit děti, které již MŠ navštěvují. V tom vidíme velký klad smíšených tříd. 
  • Snažíme se vytvářet činnosti pro děti tak, aby nebyly přetěžovány, ale zároveň děti neustále rozvíjely. Děti si mohou volit z různých nabídek činností, které mají odlišnou obtížnost. Neustále podporujeme a navozujeme pohodu ve třídě. 
  • Bereme děti jako rovnocenné partnery a dbáme i na vzájemné respektování mezi dětmi bez odlišností. 
  • Osobní svoboda dětí je respektována. Vycházíme z přání a potřeb dětí. 
  • Děti si stanovují jasná a srozumitelná pravidla společně s pedagogem, kterými se během roku řídí. Není však omezována jejich volnost.  
  • Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte, je podporující a projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací. 
  • Sledujeme aktivní účast dětí, jejich zájem, snažíme se minimalizovat učení předáváním hotových poznatků – z tohoto vycházíme vždy při plánování dalších činností. 
  • Pedagogové se snaží být spravedlivými vzhledem k vyhodnocování výsledků dětí. Podporují děti v jejich rozvoji – samostatných pokusech a učení. 
  • Snažíme se o to, aby ve vztahu mezi dětmi a dospělými panovala vzájemná důvěra, tolerance a ohleduplnost. Podporujeme přátelský vztah mezi všemi. 
  • Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, nenásilně ovlivňuje prosociální vztahy. 
  • V budoucnu budeme nadále pracovat na zlepšování psychosociálních podmínek, aby se u nás vždy dítě cítilo bezpečně a dobře.  
   
   Organizace chodu 
  • Soustředíme se na to, aby denní řád byl dostatečně pružný, umožňoval reagovat na individuální potřeby dětí. 
  • Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně. K pohybu využíváme denně třídu, přilehlý les, zahradu, hřiště dle dohody mezi pedagogem a dětmi. 
  • Pedagogové se plně věnují dětem během celého dne a reagují hned na možná přání, změny, potřeby dětí. 
  • Je dbáno na osobní soukromí dětí a jejich bezpečí. Dětem vytváříme prostředí, které je neomezuje a umožňuje se seberealizovat. 
  • Nově příchozí děti mají dostatek času na adaptaci ve třídě a začlenění se do kolektivu. 
  • Ve třídách mají děti volný přístup ke všemu vybavení. Vše je umístěno tak, aby si děti mohly volit aktivity dle svého zájmu bez omezení. Prostor je přizpůsoben tak, aby splňoval bezpečnostní podmínky. 
  • U dětí volíme vhodnou motivaci, kterou chceme aktivovat vlastní činnost dítěte. Využíváme prožitkového učení, učení se vlastní chybou (pokus – omyl) a předávání zkušeností a znalostí dětí mezi sebou. 
  • Aktivity jsou vyvážené. V denním rytmu se střídají aktivity řízené a spontánní, aby se dítě mohlo rozvíjet i samostatně i pod pedagogickým vedením. Činnosti jsou organizovány skupinově, individuálně i frontálně. Je preferována práce v menších skupinách. 
  • Pro děti jsou ve třídě zřízeny oddechové a klidové koutky. Pokud děti potřebují, mohou kdykoliv koutků využít. Zapojení se do činností je volbou dítěte. 
  •  Děti si volí, zda chtějí pracovat individuálně či skupinově. Dbáme na to, aby si děti pomáhaly a spolupracovaly. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. 
  • Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídách postupně formoval kolektiv dobrých kamarádů, kde se všichni dobře cítí, navzájem se respektují, ochraňují a pomáhají.  
  • Při hygieně dbáme na to, aby děti měly dostatek soukromí. 
  • Dítě bereme jako našeho partnera, zaměřujeme se na jeho potřeby, prosby, přání. 
  • Pedagog plánuje činnosti pro děti dostatečně s předstihem, má připraven veškerý funkční materiál, který bude potřebovat, ale je vždy připraven flexibilně reagovat na vzniklé situace. 
  • Stanovení počtu dětí ve třídě se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, s platným normativem a výjimkou z počtu dětí, schválenou RMO Plzeň 1. 
  • Do budoucna budeme podněcovat mezilidské vztahy mezi všemi dětmi v MŠ – společné akce, aktivity dětí. 
  • Provozní doba MŠ je od 6hod. do 16 hod. 30 min.  
  Provozní doba je přizpůsobena potřebám rodičů – zákonných zástupců dětí. 
  -          1. třída Kuřátka – pavilon A / přízemí / - 2 učitelky 
  -          2. třída Koťátka   – pavilon A / patro /- 2 učitelky 
  -          3. třída Berušky   – pavilon B / přízemí / - učitelka na plný úvazek, učitelka na zkrácený úvazek a ředitelka školy 
  -          4. třída Mravenci – pavilon B / patro / - 2 učitelky 
  -          5. třída Včelky – pavilon C / patro / - 2 učitelky 
  -          6. třída Veverky – pavilon D / patro / - 2 učitelky 
  -          7. třída Zajíci – pavilon D / patro / - 2 učitelky 

Celý Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání najdete k nahlédnutí v každé šatně příslušné třídy MŠ. Třídní plán si můžete prohlédnout na vyžádání u třídních učitelek.

vytisknout stránku
2024 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP