Školní řád

 

Školní řád – příloha č. 5 Organizačního řádu                                                                        
 
Školní řád
60. mateřská škola Plzeň,
Manětínská 37, příspěvková organizace
 Platnost: Od 1. září 2014 (do doby doplnění či přepracování).
 Schváleno zaměstnanci školy na pedagogické a provozní poradě
  dne 27. srpna 2014.
Aktualizace od 1.9.2018 - schváleno zaměstnanci školy na pedagogické a provozní poradě dne 26. června 2018.
Aktualizace od 1.9.2020 – schváleno zaměstnanci školy na pedagogické a provozní poradě dne 31.srpna 2020 (Čl. III-e, f Organizace předškolního vzdělávání-další organizační změny-distanční výuka).Čl. II–ch) Organizace provozu MŠ v období uplatňování protiepidemiologických opatření 
Aktualizace od 1.10.2021-po dohodě se zřizovatelem, Čl. II-h) Provoz-přerušení provozu MŠ v době vedlejších prázdnin
                              Zpracovala: Natálie Hvozdovská – ředitelka školy
 
 
Adresa školy: 60. Mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace
Sídlo:             Manětínská 1617/37, 323 00 Plzeň
 
Ředitelka školy: Natálie Hvozdovská
Zastupující vedoucí učitelka v době nepřítomnosti ředitelky školy: Eva Kandlerová
 
Kontakty:
Telefon: +420 377 524 827
Mobil:      +420 724 156 025
Webové stránky MŠ: http://www.ms60plzen.cz /
 
 
 
Čl. I - Základní ustanovení
           Školní řád je vydán na základě §30 zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání       ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
Další klíčové předpisy
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., a vyhlášky 197/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů ; vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ; vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů
Ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, rozhoduje podle § 164 školského zákona ředitel školy.
 
 
 
 
 
Článek I – a) Postavení a poslání mateřské školy
Mateřská škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem MŠ je Statutární město Plzeň. Výkonem zřizovatelských funkcí je pověřena Rada městského obvodu Plzeň 1.
MŠ je zařazena do rejstříku škol pod identifikačním číslem 600 069 036, IZO 108 057 020. Školní řád se také řídí Organizačním řádem 60. mateřské školy Plzeň, Manětínská 37, příspěvkové organizace, který je základní normou mateřské školy jako organizace ve smyslu zřizovací listiny mateřské školy ze dne 8. listopadu 2001 ve znění usnesení Zastupitelstva města Plzně ze dne 15. října 2009.
Organizační řád stanovuje vnitřní strukturu a řízení, formy a metody práce mateřské školy a práva a povinnosti pracovníků.
Základním posláním mateřské školy je předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů v návaznosti na výchovu v rodině. Při své činnosti se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro PV schváleným MŠMT ČR.
 
Hlavní činnosti:
·         předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
·         zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti z ostatních mateřských škol v zařízení školního stravování (školní jídelna)
·         zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy
 
Doplňkové činnosti:
·         zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy
 
Článek I–b) Organizační členění
V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy-vedoucí organizace, která odpovídá za plnění úkolů organizace.
 
                                                                      
Mateřská škola se člení na útvary:
a) ředitelství školy
b) útvar pedagogický
c) útvar stravovací
d) útvar správní
 
Ředitelka školy řídí:
a) přímo: 
- pedagogické pracovnice
- vedoucí školní jídelny
- správní zaměstnance (školnici a uklízečky)
 
b) nepřímo: - zaměstnankyně školní jídelny
                   
Útvar pedagogický je přímo řízen ředitelkou školy. Zastupování ředitelky-statutárního orgánu je v době nepřítomnosti zajištěno učitelkou, na základě Dohody o zastupování.
Nemá příplatek za vedení, dokud nezastupuje ředitelku v plném rozsahu její řídící činnosti po dobu delší než 4 týdny z důvodu pracovní neschopnosti, úmrtí ředitelky, odvolání ředitelky, nebo pokud se ředitelka vzdá funkce. Snížený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti jí náleží, až když zastupuje ředitelku v plném rozsahu. Zastupování ředitelky vejde v platnost dnem následujícím po dni, kdy k výše uvedené skutečnosti došlo.
 
Útvar stravovací je přímo řízen ředitelkou školy. Vedoucí školní jídelny není vedoucím zaměstnancem, ale je oprávněna organizovat, řídit, důsledně kontrolovat práci zaměstnanců školní jídelny a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny (viz § 124 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Je zodpovědná a plně podřízená ředitelce školy.
 
Útvar správní je přímo řízen ředitelkou školy.
Kompetence pracovníků jsou stanoveny v popisech práce, uvedených v Katalogu prací, v platném znění.
Popisy práce jednotlivých pracovníků specifikují jejich pracovní povinnosti vzhledem k jejich pracovnímu zařazení a jsou pro všechny zaměstnance závazné.
 
 
Článek I–c) Řízení výchovy a vzdělávání
Výchovný a vzdělávací proces je organizován a řízen podle těchto dokumentů:
-          Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
-          Školní vzdělávací program
-          Školní řád
-          Aktuální předpisy a metodické pokyny MŠMT ČR
-          Doporučení ČŠI
-          Pokyny zřizovatele a KÚ Plzeňského kraje
Čl. I – d) Základní cíle při - MŠ v rámci předškolního vzdělávání
Cíle předškolního vzdělávání
-          podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
-          podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
-          podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem
-          podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
-          vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
-          napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
-          poskytuje speciálně-pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
-          vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.
 
Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu. Ten vypracovává v souladu s Rámcovým programem předškolního vzdělávání, zpracovaným MŠMT ČR. V ŠVP upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle svých konkrétních podmínek.
Součástí ŠVP mohou být i různé projekty zájmových, dovednostních a jiných aktivit.
 
Při výchovně-vzdělávací práci postupuje mateřská škola v souladu s platnou školskou a pracovně-právní legislativou.
 
Čl. I – e) Zakázané činnosti v mateřské škole
·         V mateřské škole není povolena činnost politických stran, politických hnutí ani jejich propagace.
·         V mateřské škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání ani prodej výrobků ohrožující zdraví.  
·         Podle § 8 odst. 1, písmene b) zákona 379/2005 Sb., se zakazuje kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách mateřské školy.
·         Podle § 12 odst. 1, písmene g) zákona 379/2005 Sb., se zakazuje podávat alkoholické nápoje ve všech typech škol a školských zařízení.
 
Čl. II - Provozní podmínky předškolního vzdělávání – obecná charakteristika
 
Zařízení 60. mateřské školy Plzeň, Manětínská 37, příspěvkové organizace má 4 pavilony A,B,C,D , 1 hospodářský pavilon a 1 bytovou část
·         pavilony A a B – mateřská škola
·         pavilon C a D – využívá formou pronájmu ZŠ a  MŠ při Fakultní nemocnici, příspěvková organizace, se sídlem alej Svobody 80, 323 18 Plzeň 
·         hospodářský pavilon a jeho součásti - ředitelna, kancelář vedoucí ŠJ, archiv, školní kuchyně, šatna a sklad školnice, šatna a sklady ŠJ, prádelna, keramická dílna a sauna s vířivkou
·         bytová část – Dětský domov DOMINO
 
Čl II a) - Organizace provozu mateřské školy – vnitřní režim
 
Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem.
Kapacita mateřské školy je 104 dětí docházejících do čtyř tříd dvou pavilonů.
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.  
Po dohodě s rodiči a se zřizovatelem je denní provoz MŠ na pavilonu „A“ a „B“
 od 6:00 do 16:30 hodin.
 
Děti v MŠ jsou rozděleny do 4 smíšených tříd.
Tři třídy se naplňují do počtu 28 dětí na základě platné povolené výjimky z počtu dětí na třídě a čtvrtá třída na které pracuje ředitelka školy, která nezajišťuje pobyt venku, se naplňuje do počtu 20 dětí, tak aby byla při pobytu venku zajištěna bezpečnost dětí.
 
Provoz mateřské školy zajišťuje 9 pedagogických pracovnic včetně ředitelky školy a 7 pracovnic provozu.
 
Výchovně vzdělávací práci na jedné třídě zpravidla zabezpečují dvě učitelky s ranním nástupem a s pozdějším nástupem – viz rozpis pracovní doby.
 
Předškolní vzdělávání je organizováno podle provozního řádu MŠ, ve kterém je stanovený vnitřní režim dne: 1. Varianta
6:00h – 8:00h přijímání dětí, volné hry a spontánní činnosti, případná osobní hygiena
Zákonní zástupci přivádějí děti do mateřské školy od 6:00 do 8:00 hodin z důvodu organizace a přípravy stravování.
Zákonní zástupci jsou povinni osobně dítě předat učitelce. Po této době jsou budovy MŠ uzamčeny a přijímání dětí se provádí po předchozí domluvě s učitelkou (návštěva lékaře, logopedie, jiné závažné rodinné důvody apod.), nutno však dítě přihlásit do 8.00h na stravu.
8:00h - 8:10h zápis docházky dětí, ranní kruh
8:10h – 8:30h dle potřeby až 8:40h ranní cvičení nebo pohybová chvilka
8:30h / 8:40h – 9:00h průběžná svačina
9:00h – 10:00h řízené činnosti, osobní hygiena, příprava na pobyt venku
10:00h – 12:00 pobyt venku
12:00h – 12:45h osobní hygiena, oběd
12:45h – 13:00h vyzvedávání dětí, kterým je umožněno odcházet po obědě
Vyzvedávání dětí po obědě se zapisuje do sešitu v šatně, při ranním předání učitelce.
12:45h – 14:45h osobní hygiena, odpočinek
13:15h – 14:45h po konzultaci s rodiči, je umožněna zájmová činnost dětem, které neusnou
14:45h – 15:15h osobní hygiena, svačina
15:15h 16:30h volné hry dětí, vyzvedávání dětí
2. Varianta – pokud jsou vhodné klimatické podmínky v jarních, letních, podzimních a zimních měsících, mohou paní učitelky s děti využívat i 2. variantu režimu dne 
6:00h – 8:00h přijímání dětí, volné hry a spontánní činnosti, případná osobní hygiena
8:00h - 8:10h zápis docházky dětí, ranní kruh
8:10h – 8:30h dle potřeby až 8:40h ranní cvičení nebo pohybová chvilka
8:30h / 8:40h – 9:00h průběžná svačina
9:00h – 11:30h osobní hygiena, řízené činnosti při pobyt venku ( okolí MŠ nebo školní zahrada – prožitkové učení spojeno s pobytem venku )
11:30h – 12:15h osobní hygiena, oběd
12:45h – 13:00h vyzvedávání dětí, kterým je umožněno odcházet po obědě
Vyzvedávání dětí po obědě se zapisuje do sešitu v šatně, při ranním předání učitelce.
12:15h – 14:15h osobní hygiena, odpočinek
12:45h – 14:15h po konzultaci s rodiči, je umožněna zájmová činnost dětem, které neusnou
14:15h – 15:00h osobní hygiena, svačina
15:15h 16:30h volné hry dětí na školní zahradě, vyzvedávání dětí
 
 
Čl. II - b) Změna stanovených podmínek pobytu dítěte v mateřské škole
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá z ŠVP nebo TVP v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Vnitřní režim probíhá v souladu s TVP a případným zaměřením třídy.
V průběhu celého dne se ve vnitřním režimu promítají hygienické a sebeobslužné činnosti dětí včetně pitného režimu, jejich třídní rituály a pravidla.
Režim může být měněn aktuálními okolnostmi, nesmí však porušovat základní hygienické, stravovací návyky a potřeby dítěte, včetně potřeby celodenního pitného režimu.
 
 
 
 
Čl. II – c) Organizace dalších akcí
Mateřská škola může organizovat pro děti školní výlety, exkurze, divadelní a filmová představení, besídky, dětské dny a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto akcí informuje MŠ zákonné zástupce dětí s dostatečným předstihem (minimálně 5 dní předem), prostřednictvím třídních učitelek ústně nebo písemným sdělením prostřednictvím nástěnky v šatnách dětí nebo písemným sdělením prostřednictvím webových stránek MŠ.
V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si MŠ souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na této akci a pro děti, které tento souhlas mít nebudou, zajistí MŠ po dobu konání akce plnohodnotné vzdělávání.
 
Stejně tak MŠ organizuje projekty dovednostních a jiných aktivit, jichž se mohou děti účastnit.
 
Čl. II – d) Organizace schůzek pro zákonné zástupce dětí
Ředitelka MŠ nejméně jednou za školní rok svolává zahajovací rodičovskou schůzku, na které jsou zákonní zástupci seznamováni se Školním řádem, zákonnými normami a ostatními provozními řády týkajícími se výchovy a vzdělávání dětí. V případě potřeby může být svolána i mimořádná schůzka zákonných zástupců s vedením MŠ, a to zejména z provozních důvodů. Rodičovské schůzky mohou svolávat i třídní učitelky, považují-li to za potřebné.
 
Čl. II - e) Docházka dětí, omlouvání nepřítomnosti
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě
se zákonným zástupcem dítěte dny v týdnu docházky dítěte do mateřské školy
a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
 
Omluva nepřítomnosti dětí, které nemají povinnou školní docházku:
1.    nejpozději do 08:00 hodin ráno osobně u třídní učitelky nebo telefonicky na čísle třídního mobilu nebo na e-mail jednotlivých tříd
2.    zákonný zástupce dítěte je povinen doložit třídní učitelce v písemné formě osobně nebo e-mailem třídní (e-mail) důvod nepřítomnosti dítěte a to v průběhu daného dne
3.    při vynechání docházky dítěte v MŠ a při následném příchodu dítěte do MŠ je zákonný zástupce povinen doložit třídní učitelce čestné prohlášení a to v písemné podobě, že dítě je zdrávo a může do kolektivu
4.    Dítě by nemělo v zařízení MŠ, podle doporučení lékařů a psychologů, pobývat
           déle než 8 hodin.
Toto doložení mohou zákonní zástupci provést telefonicky nebo písemně na třídní e-mail.
 
 
Čl. II - f) Způsob řešení situace, kdy dítě zůstane v MŠ po provozní době
V případě, že si zákonný zástupce dítěte nevyzvedne dítě do konce pracovní doby tj. do 16:30hod. bude pedagogická pracovnice:
Telefonicky kontaktovat oba zákonné zástupce. Pokud zákonní zástupci nebudou telefonicky dostupní, bude pedagogická pracovnice telefonicky kontaktovat další pověřené osoby uvedené zákonnými zástupci ve Zmocnění. Nejsou-li k zastižení ani zákonní zástupci dítěte, a ani osoby jimi pověřené, informuje pedagogická pracovnice ředitelku školy nebo učitelku pověřenou zastupováním. Poté pedagogická pracovnice informuje telefonicky sociální odbor ÚMO Plzeň 1 (tel.: +420 37803111), který je povinen zajistit pohotovostní osobu (orgán sociálně právní ochrany dítěte) a další řešení této situace.  
Učitelka v této situaci nikdy neodchází s dítětem z prostor mateřské školy. Hodiny – konané po její pracovní době budou řešeny interně ředitelkou školy. Výše uvedený postup je doporučením MŠTM CR č.j.: MSMT-36418/2015 z 8.12.2015.
 
Čl. II-g) Přerušení provozu MŠ
Provoz mateřské školy za mimořádné situace lze po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období a to ze zvlášť závažných důvodů (§ 3, odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o PV ve znění pozdějších předpisů).
Informaci o omezení, nebo přerušení provozu zveřejní ředitel neprodleně poté, co o něm rozhodne.
 
Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení provozu stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitel mateřské školy zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem (§ 3, odst. 1, vyhlášky č. 14/2005 Sb,. o PV ve znění pozdějších předpisů) formou zveřejnění - sdělení na webových stránkách MŠ nebo na úřední desce MŠ.
Podle vytíženosti provozní doby s ohledem na hospodárnost provozu lze provozní dobu upravit.
 
Čl. II-h) Provoz-přerušení provozu MŠ v době vedlejších prázdnin
60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvkové organizace po dohodě se zřizovatelem (úkoly zřizovatele plní MO Plzeň 1), bude v období vedlejších prázdnin školního roku organizovat provoz tak, aby v případě, že bude k docházce v těchto dnech nahlášeno méně než 10 dětí, může mateřská škola z organizačních důvodů provoz přerušit.
(Usnesení č. 255 Rady MO Plzeň 1, ze dne 15.9.2021).
 
 
Čl. II–ch) Organizace provozu MŠ v období uplatňování protiepidemiologických opatření 
(zdroj: Manuál MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 )- s platností od 1.9.2020.
1. EPIDEMIOLOGICKÁ OPATRŘENÍ
Do mateřské školy je zakázán vstup osobám s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu a jiné akutní příznaky dýchacích cest.
Zákonní zástupci dítěte jsou povinní sdělit škole informaci, pokud se v jejich rodině nebo blízkém okolí vyskytne onemocnění Covid-19. Další postupy v těchto případech stanoví KHS.
Pokud se u dítěte vyskytnou infekční příznaky nemoci Covid-19 v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole, dojde k izolaci dítěte od ostatních dětí a zákonný zástupce bude ihned telefonicky informován a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte z mateřské školy, a to co v nejkratším možném čase. Následně bude zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře-pediatra, který rozhodne o dalším postupu.
Zákonný zástupce je povinen doložit mateřské škole potvrzení od lékaře, pokud dítě trpí alergickým kašlem či alergickou rýmou.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19, postupuje mateřská škola podle pokynů KHS a informuje zákonné zástupce o následných krocích.
 
2.POHYB V AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY
Cizím osobám, kteří se nepodílí na provozu mateřské školy se vstup do areálu mateřské školy zakazuje.
Doprovázející osoby dětí se budou v prostorách mateřské školy pohybovat vždy jen po dobu nezbytně nutnou a následně ihned tyto prostory opustí. 
V případě vyhlášení epidemiologiky rizikového stupně platí pro všechny osoby nacházející se v areálu mateřské školy povinnost zakrytí úst a nosu. 
Zákonní zástupci dětí nebo pověřené osoby doprovázející děti do mateřské školy budou dbát o to, aby před vchodem do mateřské školy nedocházelo ke shromažďování lidí včetně dodržování odstupu nejméně 2 metry. 
Při vstupu do budovy mateřské školy si všechny doprovázející osoby dětí a osoby, které se podílí na chodu mateřské školy vydesinfikují ruce. Děti po převléknutí a přezutí v šatně před vstupem do třídních prostor si důkladně umyjí ruce mýdlem pod tekoucí vodou (20 až 30 sekund).
Pedagogičtí zaměstnanci a děti nemusí v prostorách mateřské školy nosit roušky.
 
3.PROVOZ TŘÍD S OHLEDEM NA HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
Aktivity mimo prostor mateřské školy se řídí aktuálními opatřeními MŠMT (viz „Opatření PES pro oblast školství).
Je zakázáno spojovat děti z jednotlivých tříd.
Vzdělávací činnosti s přihlédnutím na zvýšená hygienická opatření ve třídě (časté větrání, čištění vzduchu čističkami, desinfekci hraček, pomůcek, dodržování hygieny stolování) nejsou omezeny.
Pokud jsou vhodné venkovní klimatické podmínky, tak děti značnou část pobytu v mateřské škole tráví venku v okolím přírodním prostředí nebo v prostorách školní zahrady.
Přítomnost nadstandardních aktivit se zrušuje (divadla, kroužky v rámci MŠ i mimo MŠ, návštěvy knihovny, výukových programů v ZOO, bruslení ad.).
Vstup třetích osob do prostor školy je možný po domluvě s ředitelkou školy a to jen v nezbytně nutných případech (mimo zákonných zástupců, děti, dodavatelů zajišťujících školní jídelnu, revizních techniků a zaměstnanců školy).
 
4.ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Děti v distanční výuce mají nárok na oběd za dotovanou cenu. Z organizačních a technických důvodů naše mateřská škola není schopna   provoz školního stravování zajistit.
V provozních podmínkách se děti stravuji běžně ve své třídě.
V úseku školního stravování se dodržují aktuálně nařízená hygienická opatření.
 
5.ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZD2LÁVÁNÍ
Ředitelka mateřské školy aktuálně v období uplatňování protiepidemiologických opatření, stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení - přerušení provozu a to je-li délka přerušení provozu více než 5 pracovních dnů. 
Čl. III - Organizace předškolního vzdělávání - další organizační změny:
 
§ 34 Organizace předškolního vzdělávání
(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – od 1.9.2017

1.       VYMEZENÍ POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
à         novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let
à         zápis je povinný pro děti, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí
à         dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte
à         povinné předškolní vzdělávání trvá 1 školní rok, (při odkladu školní docházky 2 roky) a je v obou případech bezplatné
à         předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, pokud je vzdělávání pro dítě povinné, povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky
à         pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola při přijímacím řízení doklad o očkování
à         děti s odkladem školní docházky se mohou nově jako jediné vzdělávat v přípravné třídě základní školy
 
2.       DOCHÁZKA A ČASOVÉ ROZPĚTÍ POVINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Ø DOCHÁZKA JE POVINNÁ
à         v pracovních dnech v časovém rozsahu 8:00 – 12:00 hodin
à         opakované pozdní příchody budou hodnoceny jako neomluvená absence
à         zůstává právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu školy
à         docházka dítěte se denně eviduje / tiskopis na třídě „Měsíční přehled docházky“ /
 
Ø DOCHÁZKA NENÍ POVINNÁ
à         ve zbylém provozním čase MŠ / 6:15h – 8:00h, 12:00h – 16:30h /
à         ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, vyhlášených MŠMT (podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny, letní prázdniny)
 
3.       PODMÍNKY PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ
à         NENADÁLÁ ABSENCE
à         nepřítomnost dítěte ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů
à         zákonný zástupce oznamuje nepřítomnost dítěte ve vzdělávání v první den nepřítomnosti                  třídní učitelce MŠ e-mailem nebo SMS zprávou nebo telefonicky
à         následně třídní učitelka zaznamená oznámení nepřítomnosti do omluvného listu, který je součástí osobní složky dítěte
à         zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost dítěte první den po ukončení nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání, a to zápisem do omluvného listu ( uvede začátek, konec a důvod nepřítomnosti dítěte )
à         je-li dítě neomluveno, je třídní učitelka oprávněna požadovat doložení nepřítomnosti dítěte
à         zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy – písemně nebo ústně
à         ústně doložené důvody učitelka písemně zaznamená
à         při zvýšené omluvené nepřítomnosti dítěte ověřuje třídní učitelka její věrohodnost                                
à         v odůvodněných případech je třídní učitelka MŠ oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a vyžádat od zákonného zástupce jako součást omluvenky lékařské potvrzení
 
Ø PŘEDEM ZNÁMÁ ABSENCE
à         lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci dítěte -pokud dítě není nemocné, dostaví se po vyšetření do školy
à         pokud dítě musí odejít ze školy v průběhu povinného vzdělávání, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost třídní učitelce
à         skutečnosti, které odůvodňují uvolnění dítěte – lázně, rekreace, vážné rodinné důvody
à         hledisko časové - rozsah a četnost přípustného uvolnění - 2x za pololetí
à         rozhodnutí o uvolnění dítěte na 1–2 dny je v kompetenci třídních učitelek
à         rozhodnutí o uvolnění dítěte na delší dobu je v kompetenci ředitelky MŠ
à         hledisko administrativní - písemná žádost o uvolnění dítěte (formulář na webových stránkách školy)
à         písemnou žádost o uvolnění musí zákonný zástupce předložit nejpozději 5 dnů předem
 
Ø NEOMLUVENÁ ABSENCE
à         třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy
à         v případě neomluvené absence informuje ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje
à         neomluvená absence ( 20 hodin týdně -  písemná výzva zákonným zástupcům k projednání důvodů nepřítomnosti dítěte )
à         jestliže neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitelka školy v rámci plnění oznamovací povinnosti zašle příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí bezodkladně oznámení o zanedbání povinného předškolního vzdělávání
 
4.       ZPŮSOBY PLNĚNÍ POVINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
à         a) Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným                    způsobem:
à         individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole
à         vzdělávání v přípravné třídě základní školy - přípravné třídy přijímají děti na základě podání žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy
à         podmínkou přijetí dítěte do přípravné třídy je předpoklad, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj a zároveň se jedná o děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky
à         vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky
à         b) DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ
à         Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a) zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách
à         Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem
à         Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu
à         Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit
à         Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem  
 
5.       INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
      je vhodné pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost         
     zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v 
     docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.
     Své dítě pak může zákonný zástupce vzdělávat doma sám, vzdělávat ho může jiná osoba,
      nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
à         oznámení o individuálním vzdělávání dítěte lze učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku písemně u ředitelky MŠ
à         v případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku, lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání
à         individuální vzdělávání se uskutečňuje bez docházky dítěte do mateřské školy ( dítě se neúčastní ani žádných akcí školy )
 
Ø POVINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
à         třídní učitelka mateřské školy doporučí vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
à         tyto oblasti vycházejí z RVP PV, Školního vzdělávací ho programu, Desatera předškoláka…
à         stanoví termíny, kdy se musí rodič dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí, případně stanoví náhradní termín pro ověření.
à         první ověření se uskuteční v období konec listopadu/začátek prosince a další ověření proběhne po 3 měsících
à         zákonný zástupce bude prokazatelně informován o přesném datu ověření v řádném                                       či náhradním termínu
à         ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů v běžném denním režimu třídy předškolních dětí
à         v případě potřeby škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti
 
Ø POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
à         je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle RVP PV ( nejedná se o zkoušku ), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání
à         termín a způsob ověření si dohodne zákonný zástupce individuálně v září školního roku s třídní učitelkou MŠ
à         zákonný zástupce si hradí výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte ( př. nákup didaktických her, pomůcek, ekonomický provoz své domácnosti spojený se vzděláváním ),                       s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání
 
Ø UKONČENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
·         ze strany mateřské školy
à         pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitelka školy                          v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím                                ve správním řízení
à         dítě musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá
à         pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitelky školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat
·         ze strany zákonného zástupce
à         na základě žádosti zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do mateřské školy                   a její následnou realizací
Ø nástupem k povinné školní docházce
Ø Nerespektování všech těchto ustanovení ze strany zákonného zástupce je posuzováno jako přestupek v oblasti plnění povinné školní docházky a bude postihováno podle přestupkového zákona.
 
Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:
à         fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2 školského zákona
à         fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce po ukončení individuálního vzdělávání apod.)
à         za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč
 
Čl. III – a) Změny pro zřizovatele s účinností od 1. 1. 2017:
Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 15.12.2016 svým usnesením č. 648 obecně závaznou vyhlášku statutárního města Plzně č. 7/2016, o stanovení školských obvodů mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzně. Podle uvedené vyhlášky je s účinností od 1.2.2017 vymezeno na území města Plzně šest školských obvodů mateřských škol tvořených územím městských obvodů.
Účinnost od 1.9.2018: § 34 odst. 3 – ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3) nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
- § 34 odst. 4 - obecní úřad poskytne MŠ seznam dětí s právem na přednostní přijetí ( děti s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, děti v ústavní výchově);
- § 179 odst. 2 – povinnost obce zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově;
- seznamy dětí k povinné školní docházce a povinnému předškolnímu vzdělávání – údaje ze základních registrů budou nově obsahovat i děti-cizince s místem pobytu v obci;
 
Čl. III – b) Zabezpečení výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Zabezpečení výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje vyhláška č. 27/2016 Sb., která přihlíží ke všem vyjádřením dítěte nebo jeho zákonného zástupce v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň vývoje. Při postupech upravených vyhláškou č. 27/2016 Sb. se dbá, aby byly v souladu se zájmem dítěte.
Veškerá sdělení upravená vyhláškou č. 27/2016 Sb. budou ředitelkou školy poskytována dítěti nebo zákonnému zástupci dítěte srozumitelným způsobem. (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
Ředitelka školy podle zjištěných aktuálních vzdělávacích potřeb dětí, zpracuje roční plán pedagogické podpory. V případě 1. a 2. stupně PO zapracují třídní učitelky individuální plán. podle § 16, §17 školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 3 a 4 vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
Ředitelka školy zajistí ve spolupráci s třídními učitelkami i ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte poradenskou pomoc, v případě potřeby i spolupráci s odborníky mimo oblast školství a v případě doporučení poradenských zařízení i asistenta pedagoga či chůvu.  
Za účelem zjištění školní zralosti předškolních dětí provádějí třídní učitelky v průběhu školního roku depistáž. Se svými poznatky seznámí rodiče a dohodnou se s nimi na dalším postupu.
 
Čl. III – c) Organizace vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními
Úpravy počtu dětí v běžných třídách v souvislosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
V zdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními v běžných třídách se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb. .
Ve třídě se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb dětí. Počet dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně však nesmí přesáhnout jednu třetinu dětí ve třídě. Toto omezení se ale neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst. 4 školského zákona).
V běžné třídě (tj. třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona), se mohou s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb dětí vzdělávat nejvýše 4 děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. Toto omezení se ale neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst. 4 školského zákona).
Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě (28 dětí) snižuje o 2 děti; to platí i vpřípadě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí ve třídě (28 dětí) se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznanýmpodpůrným opatřením třetího stupně, které není z důvodů mentálního postižení. Uvedenými postupy lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.
Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě (28 dětí) snižuje o 2 děti.
Snížení počtu dětí podle předchozích odstavců nelze za jedno dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí podle předchozích odstavců se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 4 školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.
Možná opatření školy a zřizovatele školy vedoucí k zajištění počtu dětí ve třídě stanovených vyhláškou
 Rovnoměrné rozdělení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do jednotlivých tříd.
 Pokud je ve třídě počet dětí s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně vyšší než 5, lze pro jejich vzdělávání využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření; omezení počtu dětí připadajících na asistenta pedagoga se pak neuplatní. Do počtu dětí podle předchozí věty se ale nezapočítávají ty děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytováno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Úprava uvedená v této odrážce se však může uplatnit pouze v případě, že počet dětí s podpůrným opatřením druhého až pátého stupně ve třidě je vyšší než 5 z důvodu uplatnění přednostního přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 V odůvodněných případech udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě stanovené vyhláškou, a to až o 4 děti za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 28 dětí. Za každé 1 zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením 4 nebo 5 stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti. To platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně z důvodu mentálního postižení.
Nejvyšší počet dětí podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5. 
Tyto děti pracují podle individuálního výchovně-vzdělávacího plánu, vypracovaného ve spolupráci s poradenským pracovištěm (zpravidla PPP).
 
Čl. III – d) Organizace vzdělávání dětí mimořádně nadaných
Ředitelka mateřské školy:
Zajistí spolupráci se školskými poradenskými zařízeními,
zajistí pomůcky potřebné ke vzdělávání.
Třídní učitelky:
Podle charakteru nadání, budou zadávat specifické úkoly dítěti, zajistí doplnění a prohloubení vzdělávací nabídky, budou nabízet aktivity podle zájmu a mimořádných schopností nadaného dítěte a zajistí obohacování učiva nad rámec ŠVP.
 
Čl. III - e)  DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Podmínky distanční výuky s platností od 12.3.2020 do odvolání
Podle § 184 a), novely školského zákona č. 561/2004 Sb. se pro děti zavádí povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky
Novela je reakcí na virové onemocnění Covid – 19. Povinná výuka na dálku se bude tykat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva nebo krajské hygienické stanice.
Mateřská škola bude povinně poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Vzdělávání distančním způsobem škola bude uskutečňovat podle platného školního vzdělávacího programu v návaznosti na třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd v míře odpovídající okolnostem.
 Bude spuštěno tehdy, pokud se z výše uvedených důvodů do MŠ nedostaví víc než nadpoloviční většina dětí, kterých se povinná školní docházka týká.
Formu výuky na dálku zákon nestanoví, MŠ ji přizpůsobuje podmínkám dítěte.
Forma distanční výuky:1.Elektronicky–zajistí třídní učitelky prostřednictvím třídních e-mailů.                                                                                                       I.třída„Kuřata“e-mail:60msplzen.kuratka@centrum.cz                                                                                   II.třída„Koťata“e-mail:60.MSKotata@seznam.cz                                                                                       III. třída „Berušky“e-mail: 60.MS.Berusky@seznam.cz
IV. třída „Mravenci“e-mail: 60MSMravenci@senam.cz
2. Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, škola zajistí prostřednictvím třídního učitele distanční výuku telefonicky nebo si zákonný zástupce dítěte vyzvedne po předešlé telefonické domluvě
materiály přímo v MŠ u své třídní učitelky.
I. třída „Kuřata“-tel: +420 601 560 312                   
II. třída „Koťata“-tel: +420 724 277 299              
III. třída „Berušky“-tel: +420 601 560 313            
IV. třída „Mravenci“-tel: +420 601 560 314
Udržování kontaktu MŠ s rodinou a rodiny s MŠ formou e-mailu, telefonicky.
 
ČL. III- f) POVINNÉ DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ-podmínky distanční výuky pro děti v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky a pro děti s odkladem povinné školní docházky s platností od 1.9.2020.
V souladu s ustanovením § 184a) školského zákona (ve znění pozdějších předpisů)pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádných opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény KHS podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí (více než 50%), pro které je předškolní vzdělávání povinné, zajistí naše mateřská škola vzdělávání pro dětí distančním způsobem (Off-line nebo On-line vzdělávání).  
•Obecná pravidla pro distanční vzdělávání
•Pro ochranu osobních údajů při distanční formě vzdělávání si třídní učitelky vyžádají informovaný souhlas rodiče dítěte.
1. Pro výše uvedené děti je distanční vzdělávání povinné.
2. Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky:
U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost omluvit dítě telefonicky, SMS nebo písemnou formou omluvu prostřednictvím ČP, e-mailem či DS a to bez zbytečného odkladu. Po návratu do mateřské školy doplní omluvu dítěte do omluvného listu.
3. Způsob poskytování distančního vzdělávání
Formy distanční výuky na dálku pedagogické pracovnice po dohodě se zákonnými zástupci přizpůsobí podmínkám dítěte. Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí třídní učitelky využít jiný způsob vzdělávání.
4. Formy distanční výuky (na dálku):
• ON-LINE VÝUKA -přímé propojení učitele s dětmi
• OFF-LINE VÝUKA -formou odkazů na webových stránkách MŠ, osobních a služebních e-mailu, telefonicky případně i osobně.
• Preferujeme OFF-LINE VÝUKU. Výuku přizpůsobíme možnostem dětí, pedagogů a rodičů. Forma tohoto vzdělávání bude založeno především na komunikaci učitele a rodičů a to i se zpětnou vazbou. Jednou týdně vždy v pondělí budou třídní učitelky rodičům předávat tipy na tematický zaměřené aktivity, vhodné pro domácí prostředí. Těžiště vzdělávání bude spočívat především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí a to na společné tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby apod. 
• Komunikace mezi třídními učitelkami a rodiči bude probíhat po vzájemné dohodě ve stanoveném čase v pracovní dny mezi 9:00h až 15:00h (tj. 6h).
• Příprava učitelek na distanční vyučování bude probíhat denně od 6:30h do 8:30h (tj. 2h)  
 
Komunikaci přes technologie zajišťují rodiče dětí, kteří technologie obsluhují. Zapojení dětí probíhá omezeně a cíleně. V daném případě lze spojení s dítětem využít jako kontakt mezi učitelem a dítětem pro posílení sociální vazby – spojení se realizuje jako videohovor, spojení přes mobil – pozdrav, sdělení zážitků a prožitků. Děti prostřednictvím technologií neplní úkoly.
Videoukázky a videonahrávky mají charakter krátkých, praktických ukázek a slouží jako inspirativní návody pro rodiče pro následné společné činnosti rodičů a dětí.
5. Distanční vzdělávání osobní formou
Pokud ji rodiče nevlastní PC ne v tomto případě volíme jiné možnosti pro spolupráci a komunikaci:
a) osobní předávání –před budovou MŠ, případně pomocí předávacího místa (ve vstupní chodbě provozní části v přesně vymezenou dobu – oznámení o době na webu školy, případně formou zaslání SMS rodičům) – při této variantě musí být dodržena platná a doporučená hygienická opatření a nařízení (např. použití roušek, dezinfekce, odstupy 2 m apod.).
b) poštovní doručení – v případě, že rodina nemůže využít ani jeden ze dvou výše uvedených způsobů, třídní učitelky se domluví na doručení poštou na dresu, která je uvedena v matrice školy, nebo na které se dítě v době distanční výuky bude zdržovat.
6. Hodnocení a zpětná vazba při distanční výuce
Hodnocení je přizpůsobeno distanční výuce. Učitelky poskytují dítěti zpětnou vazbu zasláním obrázku s pochvalným obsahem, slovním komentářem, který dítěti tlumočí rodič. Využít lze i přímou komunikaci s dítětem pomocí videohovoru nebo mobilního telefonu. Metody hodnocení s přímou komunikací s dítětem se zavádějí minimálně po 15 pracovních dnech, kdy probíhá výuka distančním způsobem.
Zpětná vazba odpovídá možnostem rodičů – fotografie dítěte při činnosti, záznam doplněný obrázkem činnosti – Co se mi dařilo, co se mi líbilo? X Co bylo obtížné, co mi nešlo, co mě nebavilo? Zpětnou vazbu poskytují rodiče škole povinně dle svých možností – s využitím moderních technologií nebo osobním předáním. Rodiče rovněž mohou využít poštovní doručení na adresu školy.
Vzdělávací obsah pro distanční způsob vzdělávání
Škola rodině předává obecná doporučení a tipy na vhodné činnosti a aktivity s dítětem. Podmínkou je důvěra v kompetence rodiny a v možnosti rodiny, že zajistí dostatek podnětů pro dítě pro jeho celkový rozvoj.
Vedle nabídky obecně zaměřených aktivit třídní učitelky nabízejí rodině také činnosti individuální a individualizované, dle potřeb dítěte, kdy se vychází z předchozího pedagogického hodnocení a diagnostiky dítěte. Podmínkou je, že rodina je schopna dané náměty využít a dítě takto podpořit.
Náměty na činnosti a aktivity vycházejí z principů předškolního vzdělávání. Děti nesmí být přetěžovány, ani podceňovány, rozvoj ve všech oblastech má být komplexní a zaměřený na aktivity z běžného života, z okolí dítěte a jeho rodiny.
Rodiče dětí nejsou učitelé, tomu přizpůsobí škola svou vzdělávací nabídku, volbu činností. Využíváme činnosti běžné, srozumitelné a snadno realizovatelné v podmínkách domova – rodiny dítěte.
Při volbě aktivit škola vychází ze všech oblastí RVP PV, činnosti by měly využívat běžné předměty, běžné pomůcky, které jsou pro rodinu dostupné. Škola využívá svůj ŠVP PV a Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd jako základ pro plánování distančního vzdělávání dětí. Obecně se doporučuje využít pro distanční výuku bloky/témata/ podtémata, která si  škola (třídy) na dané období plánovala, aby činnosti byly jednotně motivované a dětem tematicky blízké vzhledem k aktuálnímu dění.
Konkrétní obsah námětů si volí jednotlivé třídy tak, aby byl pestrý. Vzdělávací nabídka je poté tvořena např.: písní (básní, příběhem, pohádkou), PL, nápady pro rozvoj pohybových, řečových dovedností (pohybový a didaktický námět), činností pro rozvoj tvořivosti (tvořivý námět). V případě nejasností se rodiče mohou formou dotazů obracet na třídní učitelky. Zadání a metodický návod musí být jasný, srozumitelný, stručný, vychází z faktu, že rodiče nejsou pedagogové. Třídní učitelky v případě potřeby poskytují rodičům metodickou pomoc.  
Níže je uveden rámec činností a aktivit z jednotlivých oblastí dle RVP PV, které je možno realizovat v podmínkách distančního vzdělávání.
 
 
 
 Čl. IV – a) Podmínky pro přijetí k předškolnímu vzdělávání - zápis do mateřské školy
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání se řídí zákonem č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.500/2004 Sb., ve znění platných předpisů, správního řádu.
S účinnosti od 1.9.2018 se podle § 34 odst. 3 přednostně přijímají spádové děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku ( do kapacity MŠ );
 
Podle § 35 odst. 2 nelze rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání u dítěte, u kterého je předškolní vzdělávání povinné;
 
Podle § 123 odst. 2 se vzdělání ve veřejné MŠ dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku;
Podle § 34 odst. 3: s účinností od 1. Září 2017 se zavádí nárok čtyřletých, s účinností od 1. Září 2018 tříletých a od 1. Září 2020 dvouletých dětí na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřízených obcí nebo svazkem obcí, a to až do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku ( do kapacity MŠ ).
 
Zápis dětí do MŠ probíhá po projednání se zřizovatelem přímo na zařízení v období od 2. 5. do 16. 5.– navazuje na zápisy k povinné školní docházce do ZŠ (nově od 1. 4. –30. 4.).
Dítě do mateřské školy se přijímá na základě podané přihlášky k předškolnímu vzdělávání zákonnými zástupci. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení, ve kterém může stanovit zkušební dobu pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. K předškolnímu vzdělávání jsou děti přijímány na základě kritérií, které stanovuje pro jednotlivý školní rok ředitelka MŠ a v době zápisu je zveřejňuje na webových stránkách MŠ.
 Děti mohou být do MŠ přijímány kdykoliv v průběhu školního roku, je-li volná kapacita školy.
Termín a organizace zápisu (přijímání přihlášek) je vždy oznámen na webových stránkách 60. MŠ.
Zápis probíhá v elektronické podobě. Zákonní zástupci zapíší své dítě do elektronického systému a vytisknou si přihlášku. Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku od pediatra přinesou do příslušné MŠ.
Před nástupem do MŠ musí mít každé dítě potvrzení o zdravotní způsobilosti - vstupní prohlídkou od pediatra (svého dětského lékaře). Tato vstupní zdravotní prohlídka dítěte musí být potvrzena lékařem v " Evidenčním listu " který zákonný zástupce dítěte obdrží při zápisu dítěte do mateřské školy.
Při kladném nebo záporném vyřízení žádosti, ředitelka vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s možností odvolání. Na základě vydání Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, je dítě evidováno ve Školní matrice.
kterého zákonní zástupci mohou kdykoliv nahlédnout. Kladná rozhodnutí budou vy věšena na webových stránkách MŠ po dobu 15 dnů, pak nabývají účinnost. Záporná rozhodnutí budou vydána nebo doporučeně zaslána do vlastních rukou zákonnému zástupci dítěte.
Všechny údaje o dítěti podléhají speciálnímu režimu „důvěrné“ a jsou využívány pouze pro potřebu MŠ.
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ, jeho zařazení do příslušného typu třídy a další. Zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ.
Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou MŠ.
 
Čl. IV – b) Podmínky pro ukončení předškolního vzdělávání
Ředitelka mateřské školy, dle zákona 561/2004 Sb., § 35 odst.1, ve znění
platných předpisů, může po předchozím upozornění písemně oznámeném
zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního
vzdělávání jestliže:
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního
vzdělávání po dobu delší než dva týdny
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně porušuje provoz
mateřské školy
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské
poradenské zařízení
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské
škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a 
nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
Zákonní zástupci mohou ukončit docházku svého dítěte jeho písemným
odhlášením z MŠ.
 
Čl. V - a) Právo zákonných zástupců dětí
·         na vzdělávání svého dítěte a školské služby přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy
·         na informace o průběhu vzdělávání dětí - zákonní zástupci se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání podle podmínek stanovených MŠ v tomto školním řádu a v ŠVP, který je volně přístupný v šatnách jednotlivých tříd a u vchodů do MŠ,na webových stránkách MŠ a v ředitelně MŠ  
·         využití práva na poskytnutí adaptace dítěte
·         na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
·         po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
·         konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
·         projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
·         účastnit se na akcích školy
·         účastnit se školních a třídních schůzek (sdělovat své názory)
·         využít anketní dotazník a navrhovat další možnosti - řešení
 
Čl. V – b) Zákonní zástupci dítěte mají povinnost:
·         dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
·         přivést dítě do MŠ vhodně a čistě upravené, přitom vybavené podle předem dohodnutého seznamu věcí
·         věci, které si dítě do MŠ přinese, má mít řádně podepsané
·         zákonní zástupci jsou povinni dohlédnout, aby si dítě do MŠ nepřineslo předměty ohrožující zdraví a bezpečnost (řetízky, prsteny, nevhodné hračky), za ztrátu nebo poškození případné nákladnější hračky nebo šperků MŠ neručí
·         informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání – předkládat a konzultovat s učitelkami zprávy z odborných vyšetření dítěte ráno při příjmu dítěte do MŠ
·         nahlásit jakékoliv změny v chování dítěte během předešlého večera a noci (rýma, kašel, bolesti břicha nebo hlavy, průjmy – opakované stolice, nespavost, poranění z domova apod.)
·         při náhlém onemocnění během pobytu v MŠ, budou rodiče telefonicky vyzváni, aby co nejdříve dítě vyzvedli v MŠ a navštívili lékaře
·         pokud se v rodině dítěte vyskytne infekční onemocnění, toto neprodleně oznámit škole
·         po nemoci doplnit čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte na dané třídě (po dovolené potvrzení nevyžadujeme)
·         v případě nestandardních projevů dítěte (po konzultaci s učitelkami popřípadě ředitelkou školy) úzce spolupracovat s MŠ, respektovat doporučení k odbornému vyšetření, se závěry neprodleně seznámit školu
·         oznamovat škole údaje o dítěti a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích - jméno a příjmení dítěte, státní občanství, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefonické spojení
·         zajistit aby dítě řádně docházelo do MŠ, případně oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte den předem nebo ráno do 8:00hod.(osobně třídní učitelce, třídním e-mailem nebo telefonicky)
·         je-li dítěti povolen odklad školní docházky, jsou rodiče povinni předložit ředitelce školy " Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky", vydané ředitelstvím ZŠ
·         při příchodu do MŠ předat dítě osobně třídní učitelce nebo zastupujícímu pedagogickému pracovníkovi
·         před odchodem kontaktovat pedagogického pracovníka a po vyzvednutí dítěte neprodleně opustit prostor MŠ
·         na vyzvání ředitelky MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, spolupracovat při adaptačním programu apod.
·         hradit školné a stravné podle podmínek, stanovených školním řádem
·         vést dítě k dodržování pravidel, stanovených ve školním řádu a k dodržování pokynů pracovníků školy (k ochraně zdraví a bezpečnosti sebe i ostatních)
·         dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
·         dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ a její vnitřní režim
- řídit se školním řádem MŠ
       
 
Čl. V – c) Práva a povinnosti dětí
Dítě má právo:
·         na vzdělávání a školské služby aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
·         být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
·         na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku...).
·         být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu ( právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí ...).
·         být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,..) - vybráno z Úmluvy o právech dítěte), další Viz Školní vzdělávací program
 
Čl. V – d) Práva a povinnosti ředitelky školy:
·         Zajišťuje naplňování funkce mateřské školy, jejího komplexního rozvoje, usměrňuje koncepci výuky a výchovy ve škole a organizaci provozu školy.
·         Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich popisu práce.
·         jmenuje vedoucí pracovníky úseků a koordinuje jejich činnost.
·         stanoví popisy práce pracovníků školy.
·         zodpovídá za dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, za vedení předepsané dokumentace, za BOZP a PO.
·         vytvářet podmínky k rozvoji a aplikaci ŠVP PV
·         nést odpovědnost za vytváření ŠVP PV dlouhodobého rozvoje s využitím                                                                                                                                               podnětů všech zúčastněných
·         naslouchat, přijímat podněty ode všech,  napomáhat vzájemné komunikaci
·         motivovat svým příkladem všechny zúčastněné k práci na svém osobním rozvoji směrem ke standardům člověka a celoživotnímu vzdělávání
·         vytvářet bezpečné sociální prostředí – klima školy
·         § 166 odst. 5 písm. c) - ředitele může zřizovatel nově odvolat z vedoucího pracovního místa z důvodu pravomocného rozhodnutí soudu o neplatnosti odvolání předchozího ředitele z funkce nebo pravomocného rozhodnutí o neplatnosti rozvázání pracovního poměru s předchozím ředitelem; § 166 odst. 6 – takto odvolanému řediteli pak náleží odstupné ve výši nejméně 4 násobku jeho průměrného výdělku; § 166 odst. 9 – šestileté období ředitele školy se nově prodlužuje o dobu, po kterou byl ředitel uvolněn pro výkon veřejné funkce. Účinnost od 1.9.2016.
 
Řízení organizace
Ve všech jednáních v záležitostech jménem školy, je oprávněná jednat pouze ředitelka, pokud k vyřízení záležitosti nepověří předem jiného zaměstnance. Žádný zaměstnanec nemůže cokoliv v záležitostech školy nebo třídy dohodnout a následně pouze ředitelku informovat.
 
Čl. V – e) Povinnosti předškolního pedagoga
·         analyzovat věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťovat profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání
·         realizovat individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí, rozšiřovat jejich schopnosti, dovednosti, poznatky, postoje
·         provádět poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga a mateřské školy – konzultační dny
·         předškolní vzdělávání vést tak, aby děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho
 
Čl. V – f) Práva všech zaměstnanců
·         právo účastnit se na participativním řízení školy, na vytváření informačního systému
·         právo celoživotně se vzdělávat
·         právo vyjadřovat svůj názor
·         právo efektivní komunikace při řešení problému 
 
Čl. V – g) Povinnosti všech zaměstnanců školy
·         řídit se při výkonu práce obecně závaznými právními předpisy a pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, vydanými ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
·         řídit se Organizačním řádem MŠ ( Školní řád, Provozní řád MŠ a ŠJ a všemi vnitřními předpisy včetně jejich příloh)
·         dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu
·         dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
·         chránit majetek školy a řádně zacházet s inventářem školy
·         plnit pokyny ředitele školy a ostatních vedoucích zaměstnanců
 
Čl. VI – Placení poplatků za předškolní vzdělávání
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole se stanovuje na základě zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon), § 6 odst. 3, věty druhé, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
            Výše úplaty je stanovena Vnitřním předpisem 60. mateřské školy Plzeň, Manětínská 37, příspěvkové organizace, o částečné úplatě neinvestičních nákladů mateřské školy zřizované obcí.
Výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole stanovuje ředitelka školy na každý školní rok a to od 1.9. do 31.8., která vychází z částky přepočtených neinvestičních nákladů na dítě za uplynulý kalendářní rok.
 
Osvobozen od úplaty bude:
a)     Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
b)     Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
c)      Zákonnému zástupci, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d)     Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže pravidelně vždy k 15. dni kalendářního měsíce osobně ředitelce školy.
 
Čl. VII - Organizace školního stravování a rozsah služeb školního stravování
Školní stravování se řídí Vyhláškou o školním stravování č. 107/ 2005 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů).
Životospráva
·           Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava.  
·           Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin.
·           Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly.
·           Je zajištěn denní rytmus a řád.
 
1.      Školní stravování v MŠ zabezpečuje školní kuchyně - jídelna. Provozovna je prostorově umístěná v části hospodářského pavilonu MŠ. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna v souladu s platnou legislativou, řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Jídlo se připravuje ve školní kuchyni a vlastní stravování dětí probíhá v jednotlivých třídách. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní kuchyně i nápoje, které děti během svého pobytu v MŠ konzumují v rámci pitného režimu. MŠ nepřipravuje dietní jídla. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v MŠ než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní kuchyni a vydávána dětem v době jeho pobytu v MŠ. 
 
2.      Stravovací režim dětí při předškolním vzdělávání
V průběhu denního pobytu v MŠ se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:
 

8:30h/8:40h – 9:00h
podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti si berou přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu)
11:30h/11:45h – 12:30h
podávání oběda v částečně samoobslužném režimu
14:00h – 14:30h
podávání odpolední svačiny v samoobslužném režimu

 
V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v MŠ k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje ), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.
 
3.      Změny způsobu rozsahu stravování dítěte
Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu dohodnout s vedoucí školní jídelny MŠ.
 
4.      Způsoby omlouvání dítěte z docházky pro potřeby školního stravování
Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti zajistí MŠ automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí ŠJ. V šatnách u jednotlivých tříd jsou za tímto účelem záznamové sešity. Data v těchto sešitech denně sbírá třídní učitelka.
V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce i vedoucí ŠJ telefonicky nebo osobně. 
                                                                                                                                                                           
 
 
5.      Stravné a podmínky jeho úplaty
Úplata za školní stravování je stanovena v souladu s příslušnou vyhláškou, která stanovuje limity jak ceny nápojů za den, tak přesnídávek, svačin a oběda pro skupinu předškolních dětí a skupinu dětí s odkladem PŠD. 
Jedná se o platbu povinnou, je nedílnou součástí rozpočtu školy.
 
Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:
a)     úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce
b)     ředitelka MŠ může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty
c)      zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu převodem na účet ŠJ dle možností viz. Vnitřní předpis ŠJ
d)     každou středu v měsíci v době od 7:30h do 11:30h a od 13:30h do 16:00h mají rodiče možnost úplaty stravného v hotovosti do pokladny v kanceláři vedoucí ŠJ.
 
Čl. VIII – Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 
Čl. VIII – a)Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
Péči o zdraví a bezpečnost dětí zajišťuje mateřská škola ve smyslu § 5, odst. 1, vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění platných předpisů a Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 37 014/2005-25.
 
Při nástupu do mateřské školy nabízíme individuální adaptační program.
Úvodní ustanovení
Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené
osobě. Předat dítě pověřené zletilé osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy, při zvýšeném počtu dětí nebo specifických činnostech (sportovní činnosti, pobyt venku v náročném
prostředí) se ředitelka MŠ řídí § 5, odst. 2, 3, 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Při úrazu jsou všichni pracovníci MŠ povinni poskytnout první pomoc, popř. přivolat lékařskou pomoc a zajistit převoz postiženého s doprovodem. Zároveň jsou bezodkladně informováni zákonní zástupci dítěte a ředitelka MŠ.
Každý úraz je zaznamenán do Knihy úrazů a je vyhotoven Záznam o úrazu ve třech vyhotoveních. 
 
Předcházení rizikům
1. Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově (dále jen "vzdělávání"), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. K zabezpečení tohoto úkolu mateřská škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik (viz pravidelné kontroly pracoviště, plánování ŠVP PV a TVP PV ). Při stanovení konkrétních opatření bereme v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání v jednotlivých činnostech, při přesunu dětí v rámci vzdělávání a při účasti dětí na různých akcích pořádaných mateřskou školou. Zároveň přihlížíme k věku dětí, jejich  schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.
 
2. Mateřská škola podle ŠVP PV a TVP PV, zpracovaného na základě RVP PV, seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Tyto konkrétní klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu - očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve ŠVP PV a TVP PV je ochrana a bezpečnost zdraví dítěte součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka.
 
3. Mateřská škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se v MŠ účastní. O tomto poučení povedou učitelky záznam v třídní knize.
 
Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě. Děti nejsou ponechány bez dozoru. Jsou vedeny pedagogickými pracovníky k bezkoliznímu chování.
K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území MŠ může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd.
Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k MŠ.
V době realizace projektů zodpovídá za děti pověřená osoba, v pracovně-právním vztahu k MŠ, popř. osoba pověřená zákonnými zástupci.
Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník při ranním filtru nepřevzít dítě od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby pokud má při přebírání dítěte podezření, že dítě není zdravé.
Při nástupu dítěte ke vzdělávání v MŠ po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
 
Zásady bezpečnosti při práci s dětmi
Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:
a)     přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
·      děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
·      skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
·      skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
·      vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
·      při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč
·      za snížené viditelnosti používá skupina zviditelňující vesty
b)     rozdělávání ohně
·      pouze při akcích, které pořádá MŠ typu dětského dne, pohádkového lesa apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí
·      jen na místech určených pro rozdělávání ohně
·      za přítomnosti pedagogického pracovníka, zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni ( viz vstupní a periodické školení pedagogických pracovnic )
·      v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
·      pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál
·                po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně
c)     sportovní činnosti a pohybové aktivity
·      před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy MŠ nebo probíhají na venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují pedagogičtí pracovníci, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost, dále jsou přítomni na rizikových místech
·      pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
d)          pracovní a výtvarné činnosti
·      při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji výhradně pod bezprostředním dohledem pedagogických pracovníků školy
 
Výuka plavání
Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených.
Děti se jej účastní po předchozím souhlasu praktického dětského lékaře - pediatra. Ředitelka školy ověří dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí. Výuku zajišťují jedna nebo dvě plavecké instruktorky. Vyučující instruktor má přehled o celém prostoru výcviku a všech dětech ve vodě. Vyučující věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se provádí podle možnosti odděleně v bazénu s mělkou vodou. Po skončení výcviku překontroluje počet dětí a předá je pedagogickým pracovnicím. Při výuce plavání se třída dělí na dvě skupiny a to na skupinu plavců a na skupinu neplavců. Nejvyšší možný počet je 15 dětí ve skupině. Za bezpečnost dětí při plaveckém výcviku prováděném v cizím prostředí odpovídají ti, kteří jej přímo vedou. Za bezpečnost do doby jejich předání pracovníkům pověřeným vedením plaveckého výcviku odpovídají pedagogické pracovnice, které dětí na plavecký výcvik doprovázejí. Pedagogická
pracovnice je přítomná po celou dobu výuky.
 
 
Koupání  
Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se děti mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se dětí ve skupině. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je maximálně 10 dětí. Pedagogická pracovnice je povinná po skončení koupání skupiny dětí a i v jeho průběhu kontrolovat počet dětí.
Bezpečnost dětí při soutěžích a přehlídkách
Vysílající mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží, pokud se se zákonným zástupcem dítěte nedohodne jinak.V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví organizátor. Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad dětmi organizátor. Organizátor vyhlašuje počátek a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast dětí poskytnutím případných ochranných prostředků s přihlédnutím k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji dětí. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí vysílající škola v plném rozsahu, pokud se zákonným zástupcem dítěte nedohodne jinak.
 
Čl. VIII – b) Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Důležitým prvkem ochrany před sociálně-patologickými jevy je i výchovně-vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k tomu pochopit a porozumět dané problematice (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování) a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci s ředitelkou MŠ a se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
Čl. IX - Úrazy žáků
Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům - dětem při vzdělávání, nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, putováních, exkurzích, při koupání, při zotavovacích akcích, při výuce plavání, při bruslení, při   turistických vycházkách, při soutěžích a přehlídkách. Úrazem žáků - dětí není úraz, který se stane žákům - dětem na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště prostory mateřské školy při akcích konaných mimo školu. Mateřská škola má   uzavřenou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa a.s., která  se vztahuje na případné ztráty oblečení a obuvi a smlouvu o spoluodpovědnosti – pojištění zdraví dětí. Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době svého pobytu v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. V případě řešení pojistných událostí jednají zákonní zástupci s ředitelkou MŠ.    
 
Evidence úrazů dětí
Úrazy dětí se evidují podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., ve znění platných předpisů, o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů.
Děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám i při akcích, které organizuje mateřská škola u pojišťovny Kooperativa. 
 
§1 Kniha úrazů
 V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí (dále jen " úraz "), ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 zákona, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se mateřská škola o úrazu dozví.
V knize úrazu se uvede:
a.   pořadové číslo úrazu
b.   jméno, popřípadě jména - příjmení a datum narození zraněného
c.   popis úrazu
d.   popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události
e.   zda a kým byl úraz ošetřen
f.    podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, který provedl zápis do knihy úrazů
g.   další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu
Osobní údaje jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovány pouze za
účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o 
úrazu.
§ 2 Záznam o úrazu
Záznam o úrazu mateřská škola vyhotovuje, jde-li o:
a.   úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte v mateřské škole
b.   smrtelný úraz - rozumí se takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky dítě zemřelo nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu      
Jedno vyhotovení záznamu o úrazu dítěte, předá mateřská škola zákonnému zástupci nezletilého dítěte.
§ 3 Hlášení úrazu
1.   O úrazu nezletilého dítěte podá mateřská škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.
2.   Nasvědčuji-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá mateřská škola bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.
3.   O úrazu podá mateřská škola bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je mateřská škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví dítěte. 
4.   Mateřská škola bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu podle § 2 odst. 1 a 4 také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.
 
§ 4 Zasílání záznamu o úrazu
Záznam o úrazu podle § 2 odst. 1 písm. a) a odst. 4 zasílá mateřská škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do platného dne následujícího měsíce:
a) zřizovateli
b) zdravotní pojišťovně dítěte
c) příslušnému inspektorátu ČŠI
d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky (jen v případě smrtelného úrazu a úrazu, který byl v souvislosti s trestným činem nebo přestupkem) 
 
Čl. X - OCHRANA MAJETKU
 
1.      Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole dbají pedagogové na šetrné zacházení dětí s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími pomůckami. Předchází záměrnému poškozování majetku mateřské školy a vedou děti ochraně majetku, hraček a pomůcek mateřské školy.
2.   Povinností zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole
 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy. V případě poškozování tohoto majetku bude vzniklá situace projednána s rodiči a  požadována náprava.
 
Čl. XI - Spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodiči se uskutečňuje formou třídních schůzek, individuálních pohovorů s rodiči, konzultačních dnů, spoluprací při akcích, celoroční otevřeností MŠ pro rodiče. V době, kdy učitelky pracují s dětmi, by neměly být vyrušovány, v zájmu bezpečnosti dětí. Rodiče mohou vstupovat do tříd pouze v ochranné nebo domácí obuvi. U dětí se snažíme pěstovat návyky, které je nutno vyžadovat i doma. Jde zejména o základní hygienické návyky, sebeobsluha v oblékání, základy
společenského chování.  O akcích probíhajících na škole, o výchovných činnostech, které aktuálně ve třídě probíhají jsou rodiče průběžně informováni formou osobního pohovoru nebo na webových  stránek nebo formou oznamovacích vývěsek na nástěnce v šatně dětí. Prosíme rodiče, aby pravidelně tyto vývěsky sledovali a zajímali se o činnost dětí v MŠ. Jen tak je možné splnit náš základní cíl - radostný a všestranně prospěšný pobyt dětí v MŠ. Po vyzvednutí dítěte se rodiče nezdržují v areálu školy. Zákonní zástupci zodpovídají za bezpečnost a zdraví svého dítěte sami a při akcích, které neorganizuje mateřská škola po provozní době mateřské školy.
 
 Oblečení dětí
Oblečení dětí v MŠ se řídí bezpečnostními, hygienickými a zdravotními zásadami. Děti se přezouvají do bačkor s klínkem ( pantofle jsou zcela nevhodné a z bezpečnostního hlediska zakázané ). Do třídy se děti převlékají do vhodného pohodlného oblečení dle uvážení rodičů. Každé dítě má v šatně na věšáku tašku, do které rodiče mohou podle vlastního uvážení dát dítěti věci na převlečení ( např. spodní prádlo, košili, triko, tepláky, punčocháče či ponožky, v létě pokrývku hlavy ). V jarních a podzimních měsících doporučujeme rodičům, aby dětem pokud prší, dávali nepromokavou obuv. Celoročně doporučujeme mít v šatně v tašce pláštěnku. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno dávat dětem deštník a ponechávat jej v šatnách dětí.
V zimních měsících doporučujeme rodičům dát dítěti do tašky i teplé náhradní oblečení ( např. zimní rukavice, šálu, teplé ponožky, čepici apod.). Rodiče dbají na to, aby dítě mělo denně čistý kapesník, jak v oblečení na třídě, tak i v oblečení pro pobyt venku ( doporučujeme papírové kapesníky ).Každé dítě má na značce přidělený ručník, který je dle potřeby vyměňován, údržbu zajišťuje MŠ. Po obědě si děti  (dobrovolně ) po dohodě s rodiči čistí chrup. Rodiče, kteří mají zájem, aby si dítě v MŠ čistilo chrup, přinesou dítěti kartáček a pastu. Rodiče pravidelně kontrolují zubní kartáčky (doporučujeme 1x měsíčně), dle opotřebovanosti přinesou nový. Při odpoledním klidu po jídle děti odpočívají (dle individuálních potřeb dítěte) v ložnici na lehátku. Rodiče
dítěti přinesou z domova prostěradlo, dětské povlečení, pyžamo. Lůžkoviny se převlékají nejpozději za 3 týdny a děti si je nosí domů vyprat, pyžama každý týden, vždy v pátek. V případě výskytu nakažlivé nemoci jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit a odnést veškeré věci dítěte k vyprání. Škola zajistí desinfekci třídy. Rodiče dětí, které trpí alergií, mohou svým dětem na základě lékařského doporučení přinést kompletní ložní potřeby zdravotně nezávadné z domova. Všechny osobní věci je nutné označit.
 
 
 
Čl. XII - Rozpis pracovní doby, evidence pracovní doby, přestávky v práci
Rozpis pracovní doby a čerpání přestávky v práci určuje ředitelka mateřské školy. Rozpis pracovní doby pedagogických, provozních pracovnic a úseku školní jídelny je jako příloha tohoto řádu školy. Rozpis pracovní doby vedoucí školní kuchyně je též vyvěšen v šatnách dětí - pro potřebu rodičů.
Evidence pracovní doby § 94 - všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat rozpis pracovní doby stanovený ředitelkou školy a denně zaznamenávat svou docházku do zaměstnání včetně přestávky v práci doknihy příchodů a odchodů. Přestávka v práci jedána Zákoníkem práce § 89 odst.: " Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách
nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut, mladistvým musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po čtyři a půl hodinách nepřetržité práce ". Nedovoluje-li povaha práce v mimořádných případech - ztížených podmínkách provozu (nadstandardní práce s dětmi, zastupování za nepřítomné zaměstnance), zaměstnanci čerpání přestávky v práci podle rozpisu pracovní doby stanovené ředitelkou školy, může pak zaměstnanec v těchto konkrétních případech čerpat přestávku v práci pružně, ne však na začátku či konci pracovní doby. Změny v čerpání přestávky v práci je zaměstnanec povinen zaznamenat do knihy příchodů a odchodů. Mimořádné řešení těchto situací musí zaměstnanec projednat s ředitelkou školy tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.
 
 Čl. XIII - Způsob nakládání s bioodpadem
Je přísně zakázáno jakékoliv vynášení zbytků jídel zaměstnanci. Veškeré zbytky jídla z pavilonů se vrací zpět do kuchyně a jsou likvidovány jako bioodpad do zvláštní nádoby bioodpadu - zodpovídají pí. kuchařky vydávající jídlo na jednotlivých pavilonech. V žádném případě se zbytky nelikvidují vyhozením do výlevek v kuchyňkách pavilonů.
 
 Čl. XIV - Styk s cizími osobami
Je přísný zákaz vstupu cizím osobám do areálu a budov mateřské školy bez vědomí ředitelky školy (z bezpečnostních důvodů a důvodů ochrany zdraví dětí a majetku MŠ). Do areálu mateřské školy mohou vstupovat pouze děti, rodiče a rodinní příslušníci dětí či jimi pověřené osoby, dále zaměstnanci 60. mateřské školy a jejich rodinní příslušníci, externí spolupracovníci MŠ. Přístup ostatních cizích osob je povolen pouze na základě dohody s ředitelkou mateřské školy. Do objektu MŠ mohou vjíždět pouze vozidla zásobování MŠ a vozidla zaměstnanců školy. Ostatní vozidla pouze na povolení ředitelky 60. mateřské školy.
.
Čl. XV Závěrečná ustanovení
Seznámení pracovníků a zákonných zástupců se školním řádem
Zaměstnavatel neprodleně zabezpečí seznámení pracovníků s obsahem tohoto školního řádu. Nově přijímané pracovníky seznámí se školním řádem ředitelka MŠ při jejich nástupu do práce. O vydání a obsahu školního řádu informuje MŠ zákonné zástupce dětí zpřístupněním výtisku. S tímto školním řádem budou rodiče – zákonní zástupci dítěte také seznámeni u při zápisu dítěte do MŠ - na zahajovacích schůzkách a také na třídních aktivech.
Změny a aktualizace nebo dodatky školního řádu
Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti s nimi budou seznámeni všichni pracovníci MŠ a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.
Školní řád je závazný pro rodiče – zákonné zástupce zapsaných dětí, zaměstnance mateřské školy,  je přístupný všem rodičům v šatnách dětí, všem zaměstnancům.
Platnost a účinnost školního řádu - Aktualizovaný Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou MŠ a je účinný od 1. září 2020.
 
 
 
vytisknout stránku
2021 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP