Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Sazebník úhrad za poskytování informací
 
Podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací
 
1. Náklady za pořízení kopií
a)      Černobílé kopie nebo tisk A4                                                                      
   jednostranná kopie                                                                                    0,80 Kč
   oboustranná kopie                                                                                     1,60 Kč
 
 
b)      Barevná kopie nebo tisk A4                                                            
   jednostranná kopie                                                                                    1,60 Kč
   oboustranná kopie                                                                                     3,20 Kč
 
 
c)      Černobílé kopie nebo tisk formát A3                                                                      
   jednostranná kopie                                                                                    1,30 Kč
   oboustranná kopie                                                                                     2,30 Kč
 
 
d)     Barevná kopie nebo tisk formát A3                                                            
   jednostranná kopie                                                                                     2,90 Kč
   oboustranná kopie                                                                                     5,60 Kč
 
 
e)      Elektronická kopie, je-li informace poskytována prostřednictvím elektronické pošty nebo formou uložení na datovém nosiči kopie nebo tisk A4 černobílé i barevné                      
   jednostranné skenování formát A4                                                           0,70 Kč
   oboustranné skenování formát A4                                                            1,40 Kč
   jednostranné skenování formát A3                                                           1,00 Kč
   oboustranné skenování formát A3                                                            2,00 Kč
 
 
 
 
2. Náklady za opatření technických nosičů dat
Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:
a) 1ks CD disk                                                                                                        4,70 Kč
b) 1ks DVD disk                                                                                                     6,00 Kč
c) Jiný technický nosič dat dle jeho pořizovací ceny                                                       
3. Náklady za odeslání informací žadateli
Náklady za poštovní služby budou účtovány dle aktuálního sazebníku České pošty, s.p.
                                                      
4. Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informace se stanovuje hodinová sazba ve výši………………………………………………………………………….…202, 00Kč
Při nevyužití celé další hodiny při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace je účtována adekvátní část hodinové sazby. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
Pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů dle tohoto bodu se nepožaduje.
Pozn. O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se jedná tehdy, jestliže shromáždění informace představuje pro povinný subjekt v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzato vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy jestliže vyhledání informace již v daném případě nelze s ohledem na pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak nezatěžující součást obvyklé agendy.
 
Celková výše úhrady za poskytování informace je zaokrouhlována na celé koruny nahoru.
Nepřesáhne-li celková vypočtená částka 100,00 Kč od zpoplatnění se upustí a informace bude poskytnuta na náklady školy.
 
Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018
Sazebník vydal:                                                                                           Natalia Hvozdovská
                                                        ředitelka 60. mateřské školy Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace
Dne: 1. 1. 2018             

 

vytisknout stránku
2024 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP