Provoz MŠ o letních prázdninách

 

Provoz MŠ o letních prázdninách bude zajištěn takto:
·        V červenci zajišťuje provoz pavilon B (od 1.7. do 31.7)
-         Třída Berušek (dolní třída) – děti ze třídy Berušek a Koťátek
-         Třída Mravenců (horní třída) – děti ze třídy Mravenců a Kuřátek
 
 
·        V srpnu zajišťuje provoz pavilon A (od 16.8. do 31.8.)
-         Třída Kuřátek (dolní třída) – děti ze třídy Kuřátek a Mravenců
-         Třída Koťátek (horní třída) – děti ze třídy Koťátek a Berušek
 
 
Věci na prázdninový provoz připravte pro své děti do igelitové tašky a přineste je první den prázdninového provozu do MŠ (jedná se o věci na procházku, náhradní oblečení, lůžkoviny).
 
 
Nezapomeňte si zrušit na měsíc červenec a srpen trvalé příkazy na úhradu školného – prázdninový provoz se platí hotovostí.
 
 
 
 
 
Vnitřní předpis k zabezpečení prázdninového provozu          
                    
Tento Vnitřní předpis se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 
Po dohodě se zřizovatelem a na základě Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 94 ze dne 7.4.2021 _ zajišťuje 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace prázdninový provoz pro školní rok 2020/2021 takto: V červenci ve dnech od 1.7. do 31.7.2021, vyjma státního svátku 5.7. a 6.7. 2021 (tj. 20 pracovních dní) a v srpnu ve dnech od 16.8. do 31.8.2021 (tj. 12 pracovních dní).
 
Ve dnech od 2.8.2021 do 13.8.2021 (tj. 10 pracovních dní) mateřská škola provoz nebude zajišťovat.
60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace (dále jen 60. MŠ) přednostně zajišťuje prázdninový provoz zejména pro děti zákonných zástupců z příslušného spádového obvodu, tedy ze školského obvodu Plzeň 1, kteří nemají možnost čerpat dovolenou ani zajistit jinou adekvátní náhradní péči pro své dítě v měsíci červenci a srpnu 2021.
 
Povinnosti zákonného zástupce:
§ zákonný zástupce přihlásí svoje dítě závazně ve třídě, kterou navštěvuje (viz seznam zájemců); 
§ dodržovat podmínky přijetí k prázdninovému provozu;
§ dodržovat platný „Školní řád“ a provozní řád školní zahrady 60. MŠ (dále jen MŠ);
§ respektovat provozní dobu prázdninového provozu od 6:00 – do 16:00 hodin;
 
Organizace provozu:
         
          třídy, ve kterých provoz bude probíhat, budou označené popisnou cedulkou na vstupních dveřích obou pavilonu;  
 
Podmínky k přijetí:
1.       úhrada platby za PV (předškolní vzdělávání)    
§ výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) v červenci:856,00-Kč 
§ výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) v srpnu: 467,00-Kč
 
2.       úhrada platby za stravování:    
§ zálohy na stravném v červenci a srpnu budou ve výši: 500,00Kč 
 
3.    platba v hotovosti
§ platbu za PV (školné) a zálohy na stravném uhradí zákonní zástupci v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny (tj. HP-hospodářský pavilon 60. MŠ – dále jen MŠ) v daném termínu:  
o   v pondělí - 14.6.2021 nebo v úterý 15.6.2021 dopoledne v čase od 7:30h do 8:30h a odpoledne od 14:00h do 16:30h
                              
§ případný přeplatek na stravném bude vrácen zákonnému zástupci na jeho bankovní účet nejpozději k 30. září 2021;
§ v případě, že dítě do mateřské školy nenastoupí vůbec, úplata se nevrací
Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání:
§ V případě, že zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, dávky pěstounské péče, nebo pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, nebo rodiči náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, bude nejpozději při nástupu dítěte do prázdninové mateřské školy kontaktovat ředitelku této školy.
§ Děti v posledním ročníku docházky v MŠ-před zahájením povinné školní docházky do ZŠ-ve školním roce 2020/2021.
§ Děti s odkladem povinné školní docházky MŠ ve školním roce 2020/2021.
 
Seznamu dětí bude zveřejněn pod registračním číslem dítěte
od 8.6.2020 do 30.6.2020 na veřejně přístupném místě v mateřské škole (v šatnách dětí).
§ Tento vnitřní předpis k zabezpečení prázdninového provozu nabývá účinnosti dne 1.7.2020 a je závazný pro všechny zákonné zástupce, kteří žádají o umístění dítěte do 60. MŠ k prázdninovému provozu v měsíci červenci a srpnu 2020.
 
provoz v červenci a srpnu bude probíhat na pavilonu „A“ a „B“;
 
 
Výpočet školného na prázdninový provoz
školní rok 2020/2021
Podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
      pozdějších předpisů a platného vnitřního předpisu MŠ o částečné
      úplatě neinvestičních nákladů pro školní rok 2020/2021
Stanovenou částku školného pro daný školní rok vydělíme počtem všech pracovní dní daného prázdninového měsíce a vynásobíme počtem odpracovaných dní skutečného provozu
 
MŠ bude zajišťovat prázdninový provoz celý měsíc,úplata bude v plné výši 856,00 Kč
z toho 12 pracovních dní bude MŠ zajišťovat prázdninový provoz
výpočet částky – výše úplaty 856,00Kč: 22 dní = 38,90Kč x 12 odpracovaných dní = celkem 466,90Kč / zaokrouhleno na 467,00Kč;
 
22. 4. 2021                                                                                                             Natálie Hvozdovská,
                                                                                                              ředitelka 60. Mateřské školy, Manětínská 37, 
                                                                                                                               příspěvkové organizace           
 

 

vytisknout stránku
2022 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP