Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

60. mateřská škola Plzeň, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje svých zaměstnanců, žáků, jejich zákonných zástupců žáků a dalších osob, které přijdou se školou do styku v rámci plnění činností školy.
Osobní údaje škola získává přímo od subjektu údajů, případně vznikají v rámci realizace její činnosti (např. hodnocení či docházka žáků). Osobní údaje škola zpracovává pro plnění právní povinnosti dle zákona 561/2004 Sb. školský zákon a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6 odstavce 1. písmene e) nařízení EP a Rady EU 216/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje může škola použít pouze pro vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem školy. V zákonem stanoveném rozsahu předává škola osobní údaje též kontrolním, dozorčím a metodickým orgánům jako například MŠMT, ČŠI, CVZZ (např. údaje o provozu MŠ dle vyhlášky 364/2005 Sb., evidence úrazů dle vyhlášky 64/2005 Sb. a další).
Osobní údaje, které škola zpracovává nad rámec svých zákonných povinností, získává od subjektů údajů na základě souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je striktně dobrovolným aktem a součástí souhlasu je i informace o účelu a době použití osobních dat.
Na školu je možné se k uplatnění vlastních práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID DS  hpd3fs,emailem na adrese HvozdovskaNa@ms60.plzen-edu.cz nebo poštou na adresu Manětínská 1617/37, 323 00, Plzeň 1. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 
Škola, jako orgán veřejné moci a veřejný subjekt, zřídila pro zajištění ochrany osobních údajů a udržování standardů kvality a bezpečnosti při zpracování personálních dat funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence je možné se obrátit v případě jakýchkoliv nejasností dotazů či stížností v oblasti ochrany osobních dat.
 
S pověřencem mohou komunikovat jen oprávněné osoby 60. mateřská školy Plzeň, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů a tou je ředitelka školy Natália Hvozdovská a učitelka kterou ředitelka MŠ pověřuje zastupováním v době její nepřítomnosti.
 
Pověřenec: Mgr. Pavel Škarban
CCA Group.a.s.
E-mail: hotline@cca.cz
Telefon: +420 378 229 455 , +420 378 229 441
Úřední hodiny: hlášení pověřenci je možné každý všední den mezi 8:00 až 17:00h

 

vytisknout stránku
2024 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP