Mimořádná opatření

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN ze dne 19. 10. 2020

 

Ruší a nahrazuje opatření č. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN ze dne 12. 10. 2020 a s účinností od 21. 10. 2020 do odvolání stanovuje nová pravidla pro nošení „roušek“.

Jedinou změnou oproti předchozímu opatření je rozšíření povinnosti nosit „roušky“

 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ostatní pravidla, včetně výjimek zůstávají stejná.

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN ze dne 19. 10. 2020

 

S účinností od 21. 10. 2020 ruší a nahrazuje opatření č. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN ze dne 27. 3. 2020, kterým se nařizuje:

 

 • poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče,
 • poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a
 • poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě
 1. vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19,
 2. zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru,
 3. pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, a v případě podezření na onemocnění COVID-19 tyto osoby izolovat,
 4. stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř svých zařízení.

 

Nové opatření zcela přejímá text rušeného opatření a jedinou změnou je, že poskytovatelé sociálních služeb musí při stanovení hygienicko-epidemiologických opatření dbát kromě doporučení Ministerstva zdravotnictví též doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 

 

Usnesení vlády Český republiky č. 1074 ze dne 19. 10. 2020, kterým se mění usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 o přijetí krizového opatření

 

Usnesení s účinností od 21. 10. 2020 doplňuje usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020, které stanovuje opatření pro školy.

Změny oproti předchozímun opatření jsou tyto:

 • rozšiřují se výjimky ze zákazu přítomnosti studentů vysokých škol o přítomnost studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (tzn. v těchto případech je osobní účast studentů povolena),
 • rozšiřují se výjimky ze zákazu přítomnosti studentů středních a vyšších odborných škol o praktické vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (tzn. v těchto případech je osobní účast žáků a studentů povolena),
 • rozšiřují se výjimky ze zákazu provozu školských výchovných a ubytovacích zařízení (internátů) o žáky a studenty, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy (viz předchozí bod).

 

 

Usnesení vlády České republiky č. 1049 ze dne 16. 10. 2020 o přijetí krizového opatření

 

Platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě vstupních lékařských prohlídek, periodických lékařských prohlídek nebo mimořádné lékařské prohlídky, jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu, se prodlužuje:

 1. o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
 2. o 30 dnů ode dne následujícího od ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.
vytisknout stránku
2022 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP