Dodatek k „Vnitřnímu předpisu o částečné úplatě neinvestičních nákladů MŠ zřizované obcí v případě omezení, přerušení provozu mateřské školy

 

60.mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace
 
Č.j.: 60.MŠ/234/2020   
                      
Dodatek k „Vnitřnímu předpisu o částečné úplatě neinvestičních nákladů MŠ zřizované obcí v případě omezení, přerušení provozu mateřské školy
I.
Ředitelka 60. mateřské školy Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace po projednání se zřizovatelem rozhodla o dočasném přerušení provozu mateřské školy ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 12. března 2020 do odvolání.
Podle § 3 odst. 1 a § 6 odst. 5, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,
 
s t a n o v u j e   v ý š i   ú p l a t y
za předškolní vzdělávání s celodenní docházkou dítěte v mateřské škole takto:
 
·         pro období od 1.3. 2020 do 11. 3. 2020 se úplata snižuje ze 771,00Kč na 280,00Kč
(přeplatky vám budou vráceny převodem na váš účet k 31.3.2020)
·         pro období od 1.4.2020 do 30.4.2020 se úplata nehradí
·         pro období od 25.5.2020 (včetně) do 31.5.2020 se úplata snižuje ze 771,00Kč na 203,00Kč (úplatu hradí pouze děti, které budou přihlášené k docházce do MŠ)  
·         pro období od 1.6.2020 do 30.6.2020 (včetně) se úplata hradí v plné výši 771,00Kč (úplatu hradí pouze děti, které budou přihlášené k docházce do MŠ) 
 
·         514,00 Kč měsíčně – platí pro děti, jimž je docházka do mateřské školy omezená (výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro pravidelnou docházku za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole)
             z důvodů pobírání:
 
II. Osvobození od úplaty
          Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se podle § 123 odst. 2
            školského zákona poskytuje bezúplatně.
·               Děti s odkladem školní docházky ve školním roce 2019/2020.
·               Děti, které nebudou přihlášené k docházce v období od 25.5.2020 do
           30.6.2020.
Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je od úplaty osvobozen:
Osvobozen od úplaty bude:
a)         zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi – podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů;
b)        zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči – podle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
c)         rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě – nebo
d)        fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy – podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů;
   
•           Zákonný zástupce dítěte podá žádost o osvobození od úplaty za předškolní
            vzdělávání ředitelce školy.
•           Zákonný zástupce je povinen doložit ředitelce školy platné skutečnosti o
            pobírání dávek. 
Úplata se promíjí poprvé v měsíci, ve kterém je podána žádost a dále.
Výše uvedené skutečnosti doloží zákonný zástupce vždy k 1.9. příslušného školního roku nebo při přijetí dítěte v průběhu školního roku a následně bude zákonný zástupce povinen dokládat ředitelce školy čtvrtletní aktualizace.
•           Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí zákonný zástupce ředitelce školy do osmi dnů od nastalé změny.
                                      
 
III. Forma úplaty:
na účet mateřské školy číslo: 58434311/ 0100                                                     
•           převodem z účtu
•           výjimečně v hotovosti (pokladnou 60. MŠ...)
•           do VS uveďte evidenční číslo dítěte
 
 
Tento dodatek nabývá platnost od 12.3.2020
 
 
                                                                                              Natálie Hvozdovská
                                                                                   ředitelka 60.mateřské školy Plzeň,
                                                                              Manětínská 37, příspěvkové organizace

vytisknout stránku
2020 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP